Przychody z działalności rolniczej

Ustawodawca w ust. 1 pkt 1 omawianego artykułu stanowi, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, chyba że ustalenie tych przychodów jest konieczne dla określenia dochodów wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą.

Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU wynika, że działy specjalne produkcji rolnej traktowane są na równi z działalnością pozarolniczą, podczas gdy według art. 2 ust. 1 pkt 1 PDOPrU działy specjalne zaliczane są do działalności rolniczej.

Mimo braku konsekwencji ustawodawcy w zaliczeniu działów specjalnych produkcji rolnej do działalności rolniczej, czy też pozarolniczej, stosuje się do nich przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób praw- nych. Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU, po spełnieniu warunków tam zawartych, dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (jak również dochody z działalności pozarolniczej) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na potrzeby omawianej ustawy pojęcie działalności rolniczej zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 2 PDOPrU. Zasady opodatkowania działalności rolniczej określa PRolU. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się wyłącznie przychody bezpośrednio pochodzące z działalności określonej w art. 2 ust. 2 PDOPrU, a nie wszelkie przychody związane z tą działalnością.

I tak subwencje czy dotacje uzyskane w związku z prowadzeniem działalności rolniczej nie mogą być zaliczone do przychodów z działalności rolniczej. Dochodem z działalności pozarolniczej będzie także np. dochód osiągnięty ze sprzedaży maszyn rolniczych, mimo że były one przed sprzedażą wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności rolniczej.

W art. 2 w ust. 4 PDOPrU znajduje się także odesłanie do przepisów ustawy o podatku rolnym. Przepis ten stanowi, iż określenie gospodarstwo rolne występujące w PDOPrU należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku rolnym. Definicję tę zawiera art. 1 ust. 2 PRolU, według którego od 1.1.2003 r. gospodarstwem rolnym jest obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i gospodarki leśnej

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej podlegają regulacji za- 3 wartej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pojęcie tych działów zostało także zdefiniowane w art. 2 ust. 3 i 5 PDOPrU. Katalog czynności zaliczanych do działów specjalnych produkcji rolnej jest zamknięty, co oznacza, że może być rozszerzony jedynie na podstawie ustawy. Zgodnie z ust. 6 omawianego artykułu, jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się m.in. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych. Zgodnie z orzecznictwem NSA (wyrok z 30.9.1988 r., SA/P 532/88, W Fiałkowski, Podatek dochodowy od osób prawnych w 1997 r., Gorzów Wlkp. 1997), szklarnia to budowla o stałej konstrukcji posiadająca oszklone ściany i kryta materiałami przepuszczającymi światło, której wykonanie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Z kolei tunel foliowy to lekka rozbieralna konstrukcja nośna bez fundamentów, wykonana z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych, nakryta powłokąz folii. Szklarnię lub tunel foliowy można uznać za ogrzewany tylko wtedy, gdy obiekt ten wyposażony jest w stałą instalację ogrzewczą, umożliwiającą uprawę roślin niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz.

Przez uprawę roślin in vitro (dosłownie „w szkle”) rozumie się uprawę poza żywym organizmem, np. w probówce. Hodowla entomofagów to hodowla drapieżników lub pasożytów odżywiających się żywymi organizmami. Przepisów PDOPrU nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej. Artykuł 2 odsyła w tym zakresie do przepisów PLeśU. Od 1.1.2003 r. ustawa ta już nie reguluje opodatkowania przychodów z gospodarki leśnej. Właściwie przepisy znajdują się w ustawie z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). Obecnie podatkiem leśnym opodatkowane są przychody z działalności leśnej, za którą uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów z upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>