Definicja podatku

Zdefiniowanie podatku jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej (art. 6 OrdPU). Definicja ta wskazuje, że aby dane świadczenie posiadało przymiot podatku, powinno ono charakteryzować się następującymi cechami:

– publicznoprawność – rozumiana jako pobór owego świadczenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego:

– nieodpłatność – oznaczająca brak jakichkolwiek wzajemnych świadczeń ze strony Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w związku z uiszczeniem podatku:

– przymusowość – oznaczająca możliwość zastosowania przymusu w celu zabezpieczenia poboru podatków:

– bezzwrotność – raz uiszczony należny podatek nie jest podatnikowi zwracany:

– pieniężny charakter – oznacza to, że podatek nie jest płacony w naturze ani pod inną postacią, ale jedynie w pieniądzu jako najbardziej płynnym środku płatności:

– wynikanie z ustawy podatkowej – podatek musi wynikać z aktu prawnego rangi co najmniej ustawy (podatkowej).

Poza tym, przepisy OrdPU wskazują, że ilekroć w OrdPU mowa jest o podatkach, rozumie się przez to również: zaliczki na podatki, raty podatków (jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach) oraz opłaty i niepodatkowe należności budżetowe.

Uzyskanie statusu podatnika następuje w inny sposób w przypadku osób 11 prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, czy wreszcie w przypadku podatkowej grupy kapitałowej.

Osoby prawne uzyskują status podatnika z momentem nabycia osobo- 12 wości prawnej. W przypadku spółki z o.o. i spółki akcyjnej następuje to z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców (art. 12 KSH). W podobny sposób następuje nabycie osobowości prawnej w przypadku spółdzielni (art. 11 § 1 PrSpółdz), przedsiębiorstw państwowych (art. 16 ustawy z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.), jednostek badawczo-rozwojowych (art. 12 ust. 2 ustawy z 25.7.1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>