Różnice kursowe

Przychód stanowią zrealizowane dodatnie różnice kursowe powstałe 5 w wyniku zmiany kursu waluty obcej, w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy, w której wartość świadczenia była wyrażona a dniem realizacji płatności wynikającej z tej umowy (tj. dniem otrzymania pieniędzy lub wartości pieniężnych) albo z tytułu zmiany stanu własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 PDOPrU, podatnik zobowiązany jest, co do zasady, przeliczyć przychody wyrażone w walutach obcych przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych NBP obowiązujących w dniu uzyskania (faktycznego otrzymania) przychodu.

Jednakże w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą faktyczne otrzymanie należności przez te podmioty następuje najczęściej po upływie pewnego czasu od momentu ich uzyskania (zarachowania w ujęciu memoriałowym). Jeśli należności są wyrażone w walutach obcych, to w przypadku obowiązywania innego kursu waluty obcej w dniu faktycznego otrzymania przychodów niż w dniu ich uzyskania, wystąpią ujemne lub dodatnie różnice kursowe. Zgodnie z art. 12 ust. 3 PDOPrU, dodatnie różnice kursowe stanowią przychód podatkowy, a różnice ujemne pomniejszają przychody do opodatkowania. W przypadku obowiązywania różnych kursów walut w dniu uzyskania i w dniu faktycznego otrzymania przychodów prawodawca nakazuje podatnikowi zwiększyć albo zmniejszyć te przychody o różnice wynikające z zastosowania następujących kursów walut:

– kursu kupna walut obowiązującego w banku, z którego usług korzysta podatnik w dniu faktycznego otrzymania przychodów oraz

– kursu średniego NBP obowiązującego w dniu uzyskania przychodu.

Różnice kursowe – dalszy opis

Dla zilustrowania sposobu powstawania różnic kursowych posłużmy się następującym przykładem. Jeśli w dniu, w którym podatnik wystawił fakturę za wykonane przez siebie usługi kurs średni waluty NBP, w której wyrażono kwotę należności był niższy niż kurs kupna tej waluty 2 miesiące później – w dniu, w którym bank podatnika uznał jego rachunek za płatność z tytułu powyższej faktury, podatnik uzyska przychód z tytułu wystąpienia dodatnich różnic kursowych.

Inną przyczyną powstania różnic kursowych jest aprecjacja albo deprecjacja należących do podatnika środków lub wartości pieniężnych wyrażonych w walucie obcej. Jeśli w okresie od otrzymania przez podatnika należności w walucie obcej do momentu dokonania przez niego sprzedaży tej waluty wzrósł jej kurs kupna (kurs obowiązujący w banku podatnika) to powstałe dodatnie różnice kursowe stanowiąjego przychód podatkowy. Podobnie, gdy podatnik zakupi, a następnie sprzeda walutę obcą to powstałe w przypadku aprecjacji tej waluty dodatnie różnice kursowe będą stanowiły przychód podatnika, tyle tylko, że na dzień zakupu waluty obcej podatnik będzie musiał uwzględnić nie kurs kupna, lecz kurs sprzedaży banku, z którego usług skorzystał.

Należy podkreślić, że różnice kursowe mogą powstać jedynie w odniesieniu do przychodów faktycznie zrealizowanych w pieniądzu i wartościach pieniężnych w walutach obcych. W wyroku z 30.8.1995 r. (III SA 71/95, LEX 26905), NSA orzekł, że w przypadku umów barterowych charakteryzujących się tym, że wprawdzie wartość ich wyraża się w walutach obcych, lecz wzajemne świadczenia realizowane są w naturze, a nie w drodze faktycznych płatności w walutach, przepisy komentowanej ustawy dotyczące rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych nie mogą mieć zastosowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>