Aport – dalszy opis

W przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego istotna podatkowo staje się kwestia wyceny składników majątkowych stanowiących elementy tego wkładu. W KH brak było przepisu, który określałby, według jakiej wartości powinny być wycenione wkłady rzeczowe. KSH stanowi jedynie, że jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki z o.o., to wspólnik, który wniósł taki wkład oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestm, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość. Przyjmuje się, że wkłady niepieniężne powinny być wycenione przez wspólników według realnej ceny rynkowej. Sposób wyceny wkładów niepieniężnych ma bezpośredni wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy wspólnik wnosi do spółki materiały lub surowce wykorzystywane w działalności podstawowej spółki. Natomiast w sytuacji, gdy przedmiot aportu stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wycena aportu przesądza o wysokości wartości początkowej, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych. W tym ostatnim przypadku ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza pewne ograniczenia w zakresie określenia przez wspólnika wartości aportu. Na mocy art. 16g ust. 1 pkt 4 PDOPrU, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych do spółki kapitałowej, jako wkład niepieniężny przyjmuje się ustaloną przez podatnika (wspólnika) na dzień wniesienia wkładu wartość tych środków i wartości, nie wyższąjednak od ich wartości rynkowej. Do końca 2002 r. łączna wartość początkowa wszystkich składników majątkowych składających się na wkład niepieniężny oraz wkładu pieniężnego, nie mogła przewyższyć wartości nominalnej ob- jętych udziałów lub akcji. Natomiast w sytuacji przeciwnej, gdy sumaryczna wartość wkładów wspólnika jest niższa od wartości objętych przezeń udziałów, musi on dokonać dopłaty w wysokości różnicy między tymi wartościami.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. lub akcyjnej jest przeprowadzane w celu pozyskania dla spółki nowych środków pieniężnych lub rzeczowych. Takie podwyższenie może się dokonać przez wniesienie przez wspólników (akcjonariuszy) dodatkowych wpłat lub wartości na nowe udziały lub akcje nowej emisji albo w wyniku podwyższenia wartości udziałów lub akcji dotychczasowych. Przepisy KSH nie wprowadzają ograniczeń co do możliwości wielokrotnego podwyższania kapitału zakładowego: może być podwyższany w danej spółce kilkakrotnie. Nie jest natomiast możliwe podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze przeszacowania wartości wkładów niepieniężnych, wniesionych na poczet kapitału zakładowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>