Rok podatkowy a rok kalendarzowy

Podatnik jest zobowiązany do rozliczeń swoich zobowiązań podatkowych przed organami podatkowymi z działalności prowadzonej w ciągu roku podatkowego. Zgodnie z art. 11 OrdPU, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Artykuł 8 ust. 1 PDOPrU, podobnie jak przepisy OrdPU, definiuje rok podatkowy jako rok kalendarzowy. Jednak ustawodawca w tym samym przepisie przyznał podatnikom prawo wyboru innego roku podatkowego niż kalendarzowy. Wybrany przez podatnika rok podatkowy ma być okresem kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Podatnik, wybierając rok podatkowy inny niż kalendarzowy, musi spełnić kilka warunków, a mianowicie:

– określić inny rok podatkowy niż kalendarzowy w statucie, w umowie spółki albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe podatnika,

– zawiadomić o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie określonym w ustawie.

Takie same warunki obowiązują również podatnika zmieniającego rok podatkowy.

Podatnik, który nie dopełni powyższych wymagań stawianych przez przepisy prawa materialnego, nie może swojego postanowienia o wyborze roku podatkowego, stanowiącego okres kolejnych dwunastu miesięcy, uznać za zrealizowane. Jest on nadal zobowiązany dokonywać rozliczeń podatkowych w odniesieniu do roku kalendarzowego lub innego, przyjętego w roku poprzednim.

O tym, który naczelnik urzędu skarbowego powinien być powiadomiony o zmianie czy o wyborze innego niż kalendarzowy roku podatkowego roz- strzyga rozp. MinFin z 24.12.2002 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2069 ze zm.) w sprawie właściwości organów podatkowych. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych określa się według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze.

Od 1.1.2004 r. obowiązuje rozp. MinFin z 19.11.2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz.U. Nr 209, poz. 2027), w którym m.in. zostały ustalone siedziby i terytorialny zasięg działania naczelników urzędów skarbowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>