Koszty uzyskania przychodów i inne wydatki

Zgodnie z art. 5 ust. 2 12 PDOPrU, rozliczenie kosztów uzyskania przychodów i innych wydatków, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżanie dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku następuje proporcjonalnie do posiadanego udziału.

Zasada rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz innych wydatków czy odliczeń polega na tym, że koszty te i wydatki ponosi każdy ze współwłaścicieli proporcjonalnie do posiadanego udziału. W ten sam sposób rozlicza się zwolnienia i ulgi podatkowe oraz obniża dochód, podstawę opodatkowania lub podatek.

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych udział każdego współwłaściciela określa ułamek. Dla stosunków cywilnoprawnych przepisy KC w art. 207 określają w jaki sposób współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Wydatki te oraz ciężary ponoszą współwłaściciele w stosunku do wielkości udziałów. Do wydatków związanych ze wspólną rzeczą należą: wynagrodzenie dla zarządcy z grona współwłaścicieli, jak i spoza tego grona, koszty utrzymania rzeczy w należytym stanie itd. Do ciężarów zaliczyć można: podatki i opłaty związane ze wspólną rzeczą.

Do znacznej modyfikacji sposobu rozliczania kosztów, innych wydatków i odliczeń dochodzi w przypadku zawarcia umowy quoad usum. Umowa ta ma nie tylko skutki odnośnie przychodów, ale, co najmniej w takim samym stopniu, odnośnie kosztów uzyskania przychodów i innych wydat- ków. Z punktu widzenia prawa cywilnego w przypadku wydzielenia każdemu ze współwłaścicieli części rzeczy do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków, każdy właściciel zobowiązany jest ponosić tylko te wydatki, które związane są z jego częścią.

Po przeniesieniu tej zasady na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy podkreślić, że współwłaściciel ponosi koszty uzyskania przychodów oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów tylko odnośnie wydzielonej mu w ramach umowy quoad usum części. Z reguły koszty uzyskania przychodów stanowią wyłącznie wydatki, którespełniająprzewidzianewart. 15 i 16 PDOPrU warunki uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

Olbrzymie znaczenie praktyczne ma rozstrzygnięcie zagadnienia związanego z amortyzacją budynku wniesionego przez jednego ze współwłaścicieli (na swój wyłączny koszt) stosownie do umowy quaod usum, na tej części gruntu wspólnego, która została mu oddana do wyłącznego używania na podstawie tej umowy. Należy przyjąć, że prawo do amortyzacji tego budynku będzie przysługiwało wyłącznie dla tego jednego współwłaściciela. Nie jest tu bowiem rozstrzygający udział we współwłasności, ale udział w wydatkach poniesionych na rzecz wspólną na zasadach określonych w umowie quoad usum. (patrz art. 5 w zw. z art. 16g ust. 8 PDOPrU). W tym przypadku podatnik korzysta z uprawnienia do kształtowania stosunków prawnych w granicach dozwolonych prawem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>