Pokłady samolotów na terytorium Polski

Za terytorium Polski uważa się także pokłady zarejestrowanych w Polsce 3 statków powietrznych. Tak więc, o ile samolot zarejestrowany został w prowadzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rejestrze cywilnych statków powietrznych, czynności dokonywane na jego pokładzie podlegają opodatkowaniu według zasad rządzących opodatkowaniem czynności w kraju. Wynika to z ogólnej zasady, że prawa rzeczowe na statku ocenia się według prawa państwa przynależności danego statku.

Ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112) stanowi, że polskie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy znajdujące się na tych statkach podlegają prawu polskiemu również w czasie lotu poza granicami polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na obszarze niepodle- gającym zwierzchnictwu żadnego państwa. Także prawo właściwe dla oceny stosunków cywilnoprawnych, powstałych na skutek zdarzenia mającego miejsce w samolocie w czasie lotu lub w czasie przebywania na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, stosuje się tak, jak gdyby zdarzenie to nastąpiło w miejscu, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.

W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Polski wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej . Wyłączenie od tej reguły stanowią zapisy umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarte przez Polskę. Co do zasady, umowy te stanowią, że zyski z eksploatacji samolotów w ruchu międzynarodowym podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa lotniczego. Tak więc, operacje gospodarcze przeprowadzone na pokładach obcych samolotów podlegają opodatkowaniu na zasadach obowiązujących w kraju, w którym samolot jest zarejestrowany. Natomiast czynności dokonane na pokładach polskich samolotów opodatkowane są tak, jak zdarzenia gospodarcze mające miejsce na terytorium Polski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>