Rola biegłego – dalszy opis

Jeżeli ustalona przez urząd, z uwzględnieniem opinii biegłych, wartość przedmiotu sprzedaży (nieruchomości, prawa majątkowego lub innych rzeczy) odbiega co najmniej o 33% od wartości podanej przez strony umowy, koszty opinii biegłych ponosi sprzedający.

„Weryfikacji kosztów opinii biegłego dokonują organy podatkowe jako zleceniodawca, a tym samym skarżący nie może kwestionować wysokości kosztów opinii, skoro są podstawy prawne do obciążenia skarżącego kosztami opracowania opinii.” (wyrok NSA z 21.2.1997 r„ I SA/Gd 610/96, LEX 29046).

Warto zaznaczyć, że art. 6 ust. 1 PCzCywU określa, że podstawę obliczenia podatku przy umowie sprzedaży rzeczy ruchomych innych niż nabywanych do przerobu lub odprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Ustawa ta przewiduje także, że wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczenia długów i ciężarów. Jeżeli strony czynności cywilnoprawnej nie określiły wartości przedmiotu tej czynności lub wartość określona przez strony nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, jej wartości rynkowej, organ ten wezwie strony do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli strony, pomimo wezwania, nie określiły wartości lub podały wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia na podstawie opinii biegłego. Jeżeli wartość określona w ten sposób przekroczy o 33% wartość podaną przez strony, koszty opinii ponoszą solidarnie strony czynności cywilnoprawnej. Należy zatem przyjąć, że jeżeli organ podatkowy dokonał wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji kupna-sprzedaży przyjmując wartość rynkową przedmiotu umowy na podstawie opinii biegłego, to tę samą wartość powinien przyjąć również przy określaniu przychodu ze sprzedaży dla celów podatku dochodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>