Monthly Archives Listopad 2015

Przychody z działalności rolniczej

Ustawodawca w ust. 1 pkt 1 omawianego artykułu stanowi, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, chyba że ustalenie tych przychodów jest konieczne dla określenia dochodów wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą.

Czytaj

Rok podatkowy a rok kalendarzowy

Podatnik jest zobowiązany do rozliczeń swoich zobowiązań podatkowych przed organami podatkowymi z działalności prowadzonej w ciągu roku podatkowego. Zgodnie z art. 11 OrdPU, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Artykuł 8 ust. 1 PDOPrU, podobnie jak przepisy OrdPU, definiuje rok podatkowy jako rok kalendarzowy. Jednak ustawodawca w tym samym przepisie przyznał podatnikom prawo wyboru innego roku podatkowego niż kalendarzowy. Wybrany przez podatnika rok podatkowy ma być okresem kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Podatnik, wybierając rok podatkowy inny niż kalendarzowy, musi spełnić kilka warunków, a mianowicie:

Czytaj

Różnice kursowe

Przychód stanowią zrealizowane dodatnie różnice kursowe powstałe 5 w wyniku zmiany kursu waluty obcej, w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy, w której wartość świadczenia była wyrażona a dniem realizacji płatności wynikającej z tej umowy (tj. dniem otrzymania pieniędzy lub wartości pieniężnych) albo z tytułu zmiany stanu własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych.

Czytaj

Pokłady samolotów na terytorium Polski

Za terytorium Polski uważa się także pokłady zarejestrowanych w Polsce 3 statków powietrznych. Tak więc, o ile samolot zarejestrowany został w prowadzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rejestrze cywilnych statków powietrznych, czynności dokonywane na jego pokładzie podlegają opodatkowaniu według zasad rządzących opodatkowaniem czynności w kraju. Wynika to z ogólnej zasady, że prawa rzeczowe na statku ocenia się według prawa państwa przynależności danego statku.

Czytaj

Zorganizowana część przedsiębiorstwa według PDOPrU

PDOPrU każe rozumieć 5 pod pojęciem „zorganizowana część przedsiębiorstwa” organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Czytaj

Art. 11 a zasada swobody umów

Podmioty stosunków cywilnoprawnych mogą swobodnie kształtować treść zawieranych umów przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających m.in. z art. 3531 KC. Przepis ten stanowi, że strony, zawierając umowę, mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Czytaj

Forma działalności podmiotów zagranicznych

Podmioty zagraniczne mogą uzyskiwać docho- 7 dy ze źródeł położonych w Polsce w oparciu o różne formy prowadzenia działalności. Zakres tej działalności może przybierać charakter zarówno okazjonalny, jak i permanentny. Przykładem działalności incydentalnej jest jednorazowe nabycie, a następnie sprzedaż w Polsce partii towaru. Dokonanie powyższych dwóch transakcji może odbyć się poprzez przysłanego do Polski pracownika zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli jednak sprzedaż towarów dokonywana jest w sposób ciągły, to działalność podmiotu obcego nabiera charakteru trwałości i wówczas zagraniczny przedsiębiorca może zdecydować się na utworzenie w Polsce oddziału czy przedstawicielstwa.

Czytaj

Przychody z działalności rolniczej

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych uzyskuj e przy chody z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 PDOPrU oraz z innych źródeł, to łączną sumę dochodu, uzyskanego w danym okresie, pomniejsza się o dochód pochodzący z rolnictwa. Wyjątkiem są działy specjalne produkcji rolnej, z których przychody opodatkowane są na zasadach ogólnych. Podobnie postępuje się przy określaniu wysokości przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Gdy spółka lub spółdzielnia prowadzi różne rodzaje działalności, w tym działalność rolniczą, dochód dzielony między podatników z tytułu udziału w zyskach tego podmiotu zmniejsza się, dla celów podatkowych, o dochód pochodzący z rolnictwa, nieobjętego regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czytaj

Nieodpłatne udostępnienie do używania

Termin „nieodpłatne udostępnienie do używania” może oznaczać umowę użyczenia, uregulowaną przepisami art. 710-719 KC, jak również użytkowanie, o którym stanowią art. 252-284 KC. Według art. 710 KC, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania zobowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym, z tym, że biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Czytaj

Ogólne pojęcie przychodu do opodatkowania

Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze 1 trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach jedynie sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przepisy komentowanej ustawy nie zawierajądefinicji przychodu.

Czytaj

Zmiana roku podatkowego

W sytuacji kiedy podatnik decyduje się zmienić dotychczasowy rok podatkowy, może dokonać zmiany roku kalendarzowego na rok podatkowy, będący okresem innych kolejnych pełnych 12 miesięcy. Zmiana może być również odwrotna, z okresu dowolnie wybranych kolejnych 12 miesięcy na rok kalendarzowy. Podatnik ma również możliwość zmiany roku podatkowego, innego niż kalendarzowy, na jeszcze inny okres trwający kolejnych 12 miesięcy. Przykładowo, rok podatkowy dotychczas trwający od 1 kwietnia do 31 marca podatnik może przesunąć na rok podatkowy trwający od 1 sierpnia do 31 lipca.

Czytaj