Zorganizowana część przedsiębiorstwa według PDOPrU

PDOPrU każe rozumieć 5 pod pojęciem „zorganizowana część przedsiębiorstwa” organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Definiując pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustawodawca wskazuje warunki uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tym bardziej, że przez to pojęcie rozumie się w doktrynie prawa cywilnego nie zawsze to samo2.

Na gruncie PDOPrU mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

– 1) istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

– 2) zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

– 3) składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

– 4) zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych. Nie jest bowiem możliwe istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek ww. składników. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być organizacyjnie i finansowo wyodrębniona. Wyodrębnienie w zasadzie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Nie można jednak wykluczyć możliwości, że nastąpi to w inny sposób. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej samodzielnie sporządzającej bilans. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>