Działalność rozpoczęta po raz pierwszy

Podatnik podejmujący działalność po raz pierwszy, może przyjąć za rok podatkowy rok kalendarzowy albo inny okres kolejnych 12 miesięcy.

– 1. Rok podatkowy jako rok kalendarzowy. Przy podejmowaniu 2 działalności w pierwszej połowie roku kalendarzowego i równocześnie przyjęciu roku kalendarzowego jako roku podatkowego, za pierwszy rok podatkowy uważany jest okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego. W takiej sytuacji pierwszy rok podatkowy trwa nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, np. 8 miesięcy kiedy działalność jest rozpoczęta 1 maja.

W przypadku podjęcia działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, ustawodawca przyznał podatnikowi prawo przedłużenia pierwszego roku podatkowego. Tak więc pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Podatnik może wybrać przedłużony rok podatkowy, ale nie musi. Wybór przedłużonego roku podatkowego nie jest obligatoryjny. W przypadku gdy podatnik nie wybierze opisanej opcji przedłużonego pierwszego roku podatkowego, to pierwszy rok podatkowy trwa do końca roku kalendarzowego, w którym podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, a podatnik jest zobowiązany do rozliczenia z urzędem skarbowym po upływie tego okresu. Jednocześnie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego. Przykładowo rok podatkowy u podatnika rozpoczynającego działalność 1 października może trwać 3 miesiące albo 15 miesięcy.

– 2. Rok podatkowy jako okres 12 kolejnych miesięcy. U podatnika, który 3 rozpoczął po raz pierwszy działalność, niezależnie od tego, na którą połowę roku to rozpoczęcie przypadło, a jednocześnie wybrał rok podatkowy niepo- krywający się z rokiem kalendarzowym, stanowiący okres kolejnych 12 miesięcy, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego. Pierwszy rok podatkowy w takim przypadku nigdy nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego. Artykuł 8 ust. 5 PDOPrU nakłada na osoby prawne i jednostki organizacyjne, które rozpoczęły działalność po raz pierwszy i wybrały rok podatkowy inny niż kalendarzowy, a nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Rozpoczynający działalność po raz pierwszy, traktujący rok kalendarzo- wyjako rok podatkowy, nie mają obowiązku powiadamiania organu podatkowego o takim wyborze roku, bowiem rok kalendarzowy jest rokiem podatkowym z mocy prawa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>