Monthly Archives Listopad 2015

Łączenie lub podział spółek

Artykuł 10 ust. 2 PDOPrU reguluje przypadek łączenia się spółek, a od 15 1.1.2003 r. również przypadek dzielenia się spółek, w wyniku którego spółka przejmująca lub nowo zawiązana otrzymuje majątek spółki przejmowanej lub dzielonej, którego wartość jest wyższa niż nominalna wartość udziałów/akcji wydanych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną udziałowcom/akcjonariuszom spółki przejmowanej lub dzielonej. W takiej sytuacji nadwyżka otrzymanego majątku nad wartością nominalną udziałów nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Czytaj

Kredyt

W przypadku umowy kredytu udzielający kredytu ściśle określa jego przeznaczenie, a ponadto ma prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli kredyt wykorzystano w sposób niezgodny z uzgodnionym uprzednio przeznaczeniem. Zgodnie z art. 69 PrBank, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tych środków na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Innymi cechami odróżniającymi umowę pożyczki od umowy kredytu bankowego są zatem obowiązkowa odpłatność kredytu bankowego oraz ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą udzielić kredytu (co do zasady, wyłącznie banki).

Czytaj

Zorganizowana część przedsiębiorstwa według PDOPrU cz. II

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, które są organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie nie wystarcza do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zespół ten powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Nie wystarczy jednak spełnienie tego warunku, ponieważ ustawodawca stawia jeszcze jeden warunek, można uznać zespół składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdy zespół ten mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Czytaj

Definicja kosztów

– 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank dewizowy, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. la. Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank dewizowy, z którego usług korzystał podatnik. Lb. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

Czytaj

Odpowiedzialność podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Odpowiedzialność podatnika za podatki wynikające z zobowiązań podatkowych przewiduje art. 26 OrdPU. W szczególności podatnik odpowiada za zapłatę podatku dochodowego. Charakteru odpowiedzialności nie zmienia okoliczność, że osoby trzecie mogą ponosić solidarnie z podatnikiem odpowiedzialność za jego zaległości podatkowe. Zagadnienie to zostało uregulowane przepisami art. 107-119 OrdPU.

Czytaj

Dochody ze świadczenia usług podmiotów zagranicznych

W przypadku świadczenia usług przez zagraniczne podmioty istotne jest przede wszystkim ustalenie, czy usługa wykonana jest na terytorium Polski. Ważne wydaje się także stwierdzenie, czy beneficjentem usług jest podmiot krajowy, czy też zagraniczny. Wykonanie usługi na terytorium Polski przez zagranicznego przedsiębiorcę na rzecz polskiego podmiotu z pewnością przesądza o tym, iż dochód z tego tytułu jest dochodem osiągniętym na terytorium Polski. Nieco odmiennie może kształtować się sytuacja, gdy z usług wykonanych przez zagranicznego przedsiębiorcę korzysta inny podmiot zagraniczny. W takim przypadku, o tym czy dochód z wykonania usługi został osiągnięty na tery- torium Polski może przesądzać to, czy efekt usługi będzie wykorzystany w Polsce. Przykładowo, jeśli zagraniczny podmiot dokonuje remontu położonej w Polsce nieruchomości, która stanowi własność innego zagranicznego podmiotu, to dochody uzyskane z tej usługi będą dochodami osiągniętymi na terytorium Polski. Jeśli natomiast wysłany pracownik zagranicznego przedsiębiorstwa zbierałby w Polsce, na zlecenie innego zagranicznego podmiotu, informacje dotyczące możliwości inwestowania w Polsce, które zostałyby następnie wykorzystane za granicą do podjęcia stosownych decyzji inwestycyjnych, to dochodu z takiej usługi nie należałoby uznać za dochód osiągnięty w Polsce.

Czytaj

Definitywny charakter wydatku

Definitywność wydatku oznacza, że wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. Przykładowo, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika na naprawę samochodu służbowego po wypadku, jeżeli podatnik uzyska z tego samego tytułu wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Jednakże, jeżeli wartość wypłaconego odszkodowania jest niższa od rzeczywiście poniesionych przez podatnika wydatków na naprawę tego samochodu, różnica tych kwot będzie stanowić u podatnika koszt uzyskania przychodów. W przypadku, gdy podatnik otrzyma refundację wydatku, który uprzednio odliczył jako koszt uzyskania przychodów, powinien dokonać korekty deklaracji podatkowej za właściwy miesiąc lub wykazać kwotę zrefundowanego wydatku jako przychód. Podobne stanowisko zajął również NSA. W wyroku z 17.1.1996 r. (SA/Kr 1826/95, POP 1998/2) stwierdził m.in., że:

Czytaj

Podatkowa grupa kapitałowa

W przypadku zamknięcia ksiąg przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, następnym okresem podatkowym będzie okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego nowego roku podatkowego. Przepis art. 12 ust. 1 RachU stanowi, że księgi rachunkowe otwiera się:

Czytaj

Art. 11 a art. 14 PDOPrU

Kontrola ceny może być dokonana również na podstawie art. 14 ust. 3 PDOPrU. Zgodnie z tym artykułem, organ podatkowy może określić wartość rzeczy i praw będących przedmiotem odpłatnego zbycia, jeżeli odbiega ona – bez wskazania przyczyn – od wartości rynkowej. Zastosowanie tego przepisu nie jest ograniczone do transakcji pomiędzy określonymi podmiotami, grupami podmiotów, lecz dotyczy wszystkich transakcji, w tym również transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie z art. 14 ust. 2 wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych jest określana na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miej sca odpłatnego zbycia.

Czytaj

Utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową

Podatkowa grupa kapitałowa traci swój status podatkowy albo na skutek upływu okresu obowiązywania umowy ojej utworzeniu, albo z powodu naruszenia któregoś z warunków koniecznych do utrzymania specjalnego statusu podatkowego. W związku z tym, że niektóre wymogi muszą być spełnione jedynie w okresie przed założeniem grupy, ich naruszenie już w okresie działania grupy nie spowoduje utraty przez grupę jej statusu. Przykładowo, ustawodawca przewiduje, że spółki tworzące podatkową grupę kapitałową nie mogą mieć przed utworzeniem grupy zaległości podatkowych i innych, do których stosuje się przepisy OrdPU, z zastrzeżeniem ust. 2a. Oznacza to, że funkcjonująca już grupa i wchodzące w jej skład spółki mogą mieć takie zaległości. O ile, w przypadku upływu okresu obowiązywania umowy można zapobiec utracie szczególnego statusu grupy przez zmianę istniejącej umowy lub zawarcie i zarejestrowanie nowej umowy, to naruszenie warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego powoduje nieodwołalnie utratę statusu podatnika.

Czytaj