Monthly Archives Grudzień 2015

Metody szacowania dochodu

Przepisy niniejszego artykułu nie precyzują, w jaki sposób ma być dokonane szacunkowe ustalenie podstawy opodatkowania. W aspekcie tym organy podatkowe muszą zatem posiłkować się przepisami zawartymi w art. 23 OrdPU. Zgodnie z nimi podstawę opodatkowania określa się w drodze oszacowania, stosując następujące metody:

Czytaj

Forma działalności podmiotów zagranicznych – kontynuacja

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych może być prowadzona w Polsce za pośrednictwem oddziałów, jeżeli państwo siedziby zagranicznego przedsiębiorcy stosuje zasadę wzajemności wobec podmiotów polskich, a umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Polskę nie stanowi inaczej. Przepisy PrGosp stanowią, że oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza zakładem głównym rozumianym jako główne miejsce prowadzenia działalności. W ramach oddziału może być prowadzona działalność gospodarcza wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Należy zauważyć, iż ustawa ta nie wprowadza innych ograniczeń, co do rodzajów działalności gospodarczej, która może być prowadzona przez osobę zagraniczną poprzez położony w Polsce oddział. Inną formą działalności podmiotów zagranicznych w Polsce jest przedstawicielstwo. Jednak zgodnie z PrGosp, przedstawicielstwo może służyć wyłącznie prowadzeniu działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorców zagranicznych.

Czytaj

Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych – kontynuacja

Przepisy dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, z uwagi na zapłatę należności na rzecz podmiotu z raju podatkowego stosu- je się do transakcji dokonanych albo umów zawartych w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Minister Finansów opublikował wykaz rajów podatkowych (art. 4 ust. 1 ustawy z 9.6.2000 r.), a więc do umów oraz transakcji zawartych po 31.12.2000 r.

Czytaj

Składniki majątkowe w ujęciu PDOPrU – kontynuacja

W przypadku ustalania wartości początkowej firmy należy posługiwać się wartością rynkową składników majątkowych, a nie np. wartością księgową. Jednak również przy ustalaniu wartości rynkowej tych składników należy dokonać jej korekty, jeżeli przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzonądziałalnościągospodarczązbywcy nie zostały uwzględnione w cenie.

Czytaj

Ogólne pojęcie przychodu do opodatkowania – kontynuacja

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim, który ciąży na podatnikach uzyskujących przychód w postaci przysporzenia majątkowego powodującego przyrost ich aktywów lub zmniejszenie ich zobowiązań. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej. Dlatego o zakwalifikowaniu przysporzenia jako przychodu podatkowego nie decyduje to, iż nie znalazło się ono w katalogu wartości niezaliczonych przez ustawodawcę do przychodów podatkowych (art. 12 ust. 4 PDOPrU), ale to, że jest ono wartością przez podatnika „otrzymaną” w rozumieniu art. 12 ust. 1 PDOPrU. Jak orzekł NSA w wyroku z 14.5.1998 r. (SA/Sz 1305/97, LEX 35950):

Czytaj

Likwidacja osób prawnych

Dochód z udziału w zyskach osób prawnych stanowi tak że wartość majątku otrzymanego przez członków spółdzielni, wspólników i akcjonariuszy po likwidacji osoby prawnej. Przyczyny likwidacji mogą być odmienne w zależności od rodzaju osoby prawnej. Przyczynami przejścia spółdzielni w stan likwidacji, zgodnie z brzmieniem art. 113 § 1 PrSpółdz, mogą być:

Czytaj

Opodatkowanie potencjalnego przychodu

Zamiarem ustawodawcy, ustanawiającego zasadę traktowania umowy 5 użyczenia, której cechą charakterystyczną jest nieodpłatność, jako umowy generującej przychód, jest zapewnienie wpływu do budżetu środków pieniężnych od takich umów. Niewątpliwie, zawarcie nieodpłatnej umowy przysparza stronom wymierne korzyści finansowe i ustawodawca również fiskusowi zapewnił profity z tego tytułu. Brak takiego ustawowego zapisu mógłby powodować nadużywanie formy bezpłatnego przekazywania nieruchomości do używania, co spowodowałoby naturalnie zmniejszone wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego. W przypadku odpłatnego udostępnienia nieruchomości, podmiot wynajmujący czy wydzierżawiający nieruchomość uzyskuje czynsz, stanowiący naturalnie jego przychód, od którego odprowadzić należy podatek, natomiast osoba korzystająca z nieruchomości zobowiązana byłaby do zapłaty tego czynszu. Nie dokonując zapłaty za wynajęcie czy wydzierżawienie nieruchomości, przy zawarciu umowy bezpłatnego użyczenia, obie strony otrzymują bezpłatne przysporzenie, podlegające opodatkowaniu.

Czytaj

Podatkowa grupa kapitałowa

– 1. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

Czytaj

Definicja podatku

Zdefiniowanie podatku jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej (art. 6 OrdPU). Definicja ta wskazuje, że aby dane świadczenie posiadało przymiot podatku, powinno ono charakteryzować się następującymi cechami:

Czytaj