Składniki majątkowe w ujęciu PDOPrU – kontynuacja

W przypadku ustalania wartości początkowej firmy należy posługiwać się wartością rynkową składników majątkowych, a nie np. wartością księgową. Jednak również przy ustalaniu wartości rynkowej tych składników należy dokonać jej korekty, jeżeli przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzonądziałalnościągospodarczązbywcy nie zostały uwzględnione w cenie.

Wartość rynkową składników majątkowych wykorzystuje się również do ustalenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 PDOPrU wysokości przychodu w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Taki przychód ustala się również przy podziale przez wydzielenie, gdy majątek pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przychód ten odpowiada wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane i jest ustalany na dzień podziału lub wydzielenia. Wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych, stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Stosownie do definicji składników majątkowych należy przy określaniu ich wartości uwzględniać przejęte długi. Ustalając przychód stosownie do cytowanego wyżej przepisu, przejmowane aktywa pomniejsza się o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia.

Wprowadzenie legalnej definicji składników majątkowych ma na celu rozwianie pojawiających się wątpliwości co do możliwości uwzględniania przejętych zobowiązań przy ustalaniu wartości początkowej firmy. Dotychczas istniały bowiem wątpliwości, czy wartość rynkowa składników majątkowych powinna być korygowana o wartość przejętych długów, jeżeli długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Szczegółowe omówienie kwestii ustalania wartości początkowej znajduje się w komentarzu do art. 16g PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>