Daily Archives 12/15/2015

Należny podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9, 51 do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Zarówno w VATU jak i w wydanych do niej przepisach wykonawczych nie zdefiniowano pojęcia podatku należnego. Praktyka związana z funkcjonowaniem podatku od towarów i usług wskazuje, iż jest to podatek, który podatnik obowiązany jest obliczyć z tytułu wykonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W uproszczeniu można więc stwierdzić, iż podatek należny jest podatkiem od sprzedaży.

Czytaj

Określenie strategii gospodarczej

Dokumentacja podatkowa po- 13 winna zawierać określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku, gdy przyjęta strategia miała wpływ na wartość transakcji. Zgodnie z § 8 ust. 3 SzacDochR, strategia gospodarcza obejmuje takie elementy jak:

Czytaj

Zmiany art. 11 PDOPrU i dokumentacja transakcji

Przepis art. 11 PDOPrU obowiązuje od 1.1.1997 r. Wprowadzony został ustawą z 21.11.1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 137, poz. 639). Wcześniejsze przepisy krytykowane były z uwagi na ich nieprecyzyjność i lakoniczność. W związku z czym ustawodawca wprowadził:

Czytaj