Daily Archives 12/07/2015

Zasady funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej są zobo- 24 wiązane do wyznaczenia spółki, która będzie wykonywała obowiązki wynikające z PDOPrU. Spółka ta jest odpowiedzialna za obliczenie należnych zaliczek na podatek i podatku, pobranie go od spółek wchodzących w skład grupy i odprowadzenie do urzędu skarbowego. Takie obowiązki może wykonywać zarówno jedna ze spółek zależnych, jak i spółka dominująca.

Czytaj

Przedmiot opodatkowania

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 PDOPrU, przedmiotem opodatkowa- 2 nia jest generalnie dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z których został osiągnięty. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych nie definiują terminu „przychody”. W związku z tym należy przyjąć, iż przychodem jest każde przysporzenie majątkowe, niezależnie od sposobu jego powstania, chyba że konkretny przepis ustawy stanowi w tej kwestii inaczej. Typowymi przychodami, zgodnie z brzmieniem art. 12 PDOPrU, są m.in.:

Czytaj

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

Zakłady budżetowe są to takie jednostki organizacyjne sektora finansów 8 publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności zasadniczo z przychodów własnych (art. 19 ustawy o finansach publicznych). Gospodarstwem pomocniczym jest wyodrębniona zjednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności zasadniczo z uzyskiwanych przychodów własnych (art. 20 ustawy o finansach publicznych).

Czytaj

Metody zysku transakcyjnego – kontynuacja

W pierwszym etapie, każdemu uczestnikowi transakcji przypisuje się minimalny zysk, jaki osiągają podmioty niezależne w tego rodzaju transakcjach. W drugim etapie, wszelkie pozostałe po podziale w pierwszym etapie zyski dzielone są pomiędzy podmioty powiązane uczestniczące w danej transakcji zgodnie z zasadami, jakie ustaliłyby podmioty niezależne uczestniczące w takiej transakcji. Jeżeli suma osiągniętych przez podmioty powiązane zysków jest niższa niż suma zysków przypisanych w pierwszym etapie, to zyski przypisane podlegają zmniejszeniu. Korekta dokonywana w etapie drugim uwzględnia funkcje ekonomiczne ważne, tj. najistotniejsze dla tworzenia wartości i zysków powstających w wyniku transakcji (patrz warunki porównywalności transakcji).

Czytaj

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska zawierają generalnie podobne zapisy dotyczące opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne w Polsce i podmioty polskie za granicą. Jednakże z uwagi na fakt, iż mogą tu wystąpić pewne różnice zaleca się, w przypadku podmiotów osiągających dochody zarówno w Polsce jak i za granicą, zapoznanie się z treścią właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym celu prezentuje się poniżej listę państw, z którymi Polska zawarła umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu wraz z oznaczeniem Dz.U., w którym opublikowano konkretną umowę:

Czytaj

Amortyzacja przedmiotu leasingu

Jeżeli amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje korzystający i spełnione są pozostałe warunki określone w art. 17f (leasing „finansowy”), a po upływie podstawowego okresu leasingu finansujący przenosi na osobę trzecią własność przedmiotu umowy oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty jego wartości uzgodnioną kwotę, wówczas, zgodnie z art. 17h, koszt uzyskania przychodów u finansującego stanowić będzie różnica pomiędzy wartością początkową przedmiotu umowy a spłatą wartości początkowej (oczywiście, kosztem uzyskania przychodu u finansującego będzie również ww. kwota wypłacona korzystającemu). Zgodnie z art. 17a pkt 7, spłatą wartości początkowej jest faktycznie otrzymana przez finansującego w podstawowym okresie umowy leasingu, w ramach ustalonych w umowie leasingu opłat, równowartość wartości początkowej przedmiotu umowy. Innymi słowy, spłata wartości początkowej odnosi się do tzw. części „kapitałowej” opłat leasingowych.

Czytaj

Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalna strefa ekonomiczna, zgodnie z przepisami ustawy 6 z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm.), jest wyodrębnioną, niezamieszkaną częścią terytorium RP, na której może być prowadzona działalność gospodarcza. Ustanowienie strefy następuje w drodze rozporządzenia RM. Takie rozporządzenie określa:

Czytaj