Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz cena przedmiotu transakcji

Przedstawienie metody i sposobu kalkulacji zysków wskazywać ma organom podatkowym, jak podatnik kalkuluje swój zysk z transakcji. Z praktyki gospodarczej wiadomo, że nie każda transakcja nakierowana jest bezpośrednio na uzyskanie wymiernych zysków, co nie musi oczywiście oznaczać poniesienia wydatków w celu innym niż osiągnięcie przychodów.

Jeżeli chodzi o metodę kalkulacji ceny transferowej oraz zysku należy podkreślić, iż podatnik ma pełną dowolność, co do wyboru metody. Nie jest w żaden sposób ograniczony co do stosowania metod wymienionych w SzacDochR. Metody zawarte w powołanym rozporządzeniu są wiążące wyłącznie dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej badających zgodność cen ustalonych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi z cenami rynkowymi. Warto jednak przypomnieć, iż w przypadku, gdy podatnik dokona ustalenia ceny transferowej (zysku z transakcji) w oparciu o metody określone w § 4-6 SzacDochR (czyli metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, metodę ceny odprzedaży albo metodę „koszt plus”) i przedstawi dane, na podstawie których dokonał on kalkulacji ceny, a rzetelność i obiektywność przedstawionych danych nie budzi uzasadnionych wątpliwości, organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej dokonują ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji stosując metodę przyjętą uprzednio przez podatnika, chyba że użycie innej metody, w świetle przepisów oraz posiadanych danych jest w sposób oczywisty bar- dziej właściwe. Sposób kalkulacji zysków to nic innego, jak zastosowanie metody w praktyce, a więc przedstawienie formuł kalkulacji. Trzecim elementem analizowanego wymogu dokumentacyjnego jest określenie ceny przedmiotu transakcji, czyli konkretnego efektu kalkulacji dokonanych przez podatnika lub jego kontrahenta.

Wątpliwości może budzić sformułowanie „cena przedmiotu transakcji”, ponieważ sugeruje związek ze sprzedażą towarów. W takim bowiem przypadku ustala się cenę. W języku potocznym można jednak również w przypadku usług mówić o cenie, mając na myśli wynagrodzenie. Jeżeli przedmiotem transakcji jest wykonanie określonej usługi, to wynagrodzenie należne usługobiorcy jest faktycznie ceną jaką ma zapłacić usługodawca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>