Przedmiot opodatkowania

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 PDOPrU, przedmiotem opodatkowa- 2 nia jest generalnie dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z których został osiągnięty. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych nie definiują terminu „przychody”. W związku z tym należy przyjąć, iż przychodem jest każde przysporzenie majątkowe, niezależnie od sposobu jego powstania, chyba że konkretny przepis ustawy stanowi w tej kwestii inaczej. Typowymi przychodami, zgodnie z brzmieniem art. 12 PDOPrU, są m.in.:

– otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym także różnice kursowe,

– wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze,

– wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (z wyjątkiem umorzonych pożyczek zFP),

– wartość zwróconych wierzytelności, w tym pożyczek i kredytów, które zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

– równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw (innych niż na pokrycie wierzytelności), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Szersze omówienie kwestii przychodów znajduje się w komentarzu do art. 12 PDOPrU. Przepisy PDOPrU nie mają zastosowania do tych kategorii przychodów, które zostały wymienione w art. 2 ust. 1 PDOPrU (np. do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach), co powoduje, iż przychody te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ponadto przepisy omawianej ustawy zwalniają od podatku niektóre kategorie dochodów, o czym stanowi art. 17 PDOPrU (od 2004 r. lista tych zwolnień została znacznie zredukowana), lub podatników, wymienionych w art. 6 PDOPrU. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych mogą być przyznane także na podstawie innych niż ustawa o podatku dochodowym aktów prawnych. Szczególną grupę zwolnień od podatku do- chodowego wprowadzają bowiem międzynarodowe umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Szerzej na temat zwolnień podmiotowych w komentarzu do art. 6 PDOPrU, natomiast omówienie zwolnień podmiotowo-przedmiotowych w komentarzu do art. 17 PDOPrU. Przedmiotem opodatkowania w rozumieniu omawianej ustawy jest dochód, czyli osiągnięty przez podatnika przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jednakże w określonych przypadkach przedmiotem opodatkowania jest przychód, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Wyjątek ten odnosi się do przychodów wymienionych w art. 21 i 22 PDOPrU. Artykuł 21 PDOPrU dotyczy pewnych kategorii przychodów, przykładowo z tytułu odsetek czy też praw autorskich, osiągniętych wyłącznie przez podatników podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Artykuł 22 PDOPrU reguluje natomiast opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, niezależnie od tego czy beneficjentem tych przychodów jest podmiot posiadający w Polsce status podatnika o nieograniczonym, czy też ograniczonym obowiązku podatkowym. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy został omówiony w komentarzu do art. 3 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>