Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalna strefa ekonomiczna, zgodnie z przepisami ustawy 6 z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm.), jest wyodrębnioną, niezamieszkaną częścią terytorium RP, na której może być prowadzona działalność gospodarcza. Ustanowienie strefy następuje w drodze rozporządzenia RM. Takie rozporządzenie określa:

– nazwę, teren i granice strefy,

– przedmioty działalności gospodarczej, na które nie będzie udzielone zezwolenie,

– okres, na jaki ustanawia się strefę,

– wielkość pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia,

– szczegółowe warunki uznawania wydatków za wydatki poniesione na inwestycję na terenie strefy, a także ich minimalną wysokość.

Obecnie funkcjonuje w Polsce 14 specjalnych stref ekonomicznych. Najważniejszym wyróżnikiem strefy w stosunku do pozostałego terytorium Polski jest zastosowanie w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie SSE znacznych preferencji ekonomiczno-podatkowych. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione od podatku dochodowego. Ograniczeniem swobodnego dostępu do specjalnej strefy ekonomicznej i korzystania z profitów stąd wynikających, jest wymóg posiadania zezwolenia ministra właściwego do spraw gospodarki. W praktyce jednak, uprawnienia do udzielania zezwoleń zostały powierzone przez ministra podmiotom zarządzającym poszczególnymi strefami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>