Daily Archives 12/20/2015

Dochody z udziału w zyskach osób prawnych – kontynuacja

Dywidendy. Dywidendy są podstawowym rodzajem przychodów 3 z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dywidendami są kwoty, co do zasady, rocznego zysku netto osoby prawnej przeznaczone do podziału po- między członków, wspólników bądź akcjonariuszy osoby prawnej. Podstawą do wypłaty dywidendy jest uchwała podjęta przez właściwy organ osoby prawnej. Do podjęcia uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym niezbędne jest uprzednie podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok. Zasady podziału czystego zysku są nieco odmienne w zależności od rodzaju osoby prawnej dokonującej tego podziału. Sam fakt podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego po stronie członka, wspólnika czy też akcjonariusza osoby prawnej. Obowiązek ten powstaje dopiero w momencie wypłaty bądź postawienia dywidendy do dyspozycji osób uprawnionych do jej otrzymania.

Czytaj

Wartość rynkowa dóbr niematerialnych i usług – kontynuacja

Pożyczki i kredyty. Jeżeli podatnik udzieli podmiotowi z nim powiążą- 28 nemu pożyczki (kredytu) lub otrzyma taką pożyczkę (kredyt) niezależnie od ich celu i przeznaczenia, albo też udzieli lub otrzyma w jakiejkolwiek postaci gwarancję lub poręczenie, ceną rynkową za taką usługę są odsetki lub prowizja, jakie uzgodniłyby za taką usługę, świadczoną na porównywalnych warunkach, podmioty niezależne.

Czytaj

Składniki majątkowe w ujęciu PDOPrU

PDOPrU definiuj e na własne potrzeby poj ęcie 2 składników majątkowych. Są nimi aktywa w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy o rachunkowości, czyli aktywa rzeczowe i obrotowe pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 PDOPrU. Ustawa nie stanowi, co należy rozumieć pod pojęciem długu. Nie ulega wątpliwości, że do długów należy zaliczyć zobowiązania zarówno bilansowe jak i pozabilansowe zaciągnięte przez podatnika.

Czytaj

Przedmiot objęty opodatkowaniem – dalszy opis

Nieruchomości to, zgodnie z art. 46 § 1 KC, części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawa majątkowe wyróżnia się, uwzględniając interes ekonomiczny uprawnionego, który te prawa realizuje. W związku z powyższym do praw majątkowych zalicza się w szczególności:

Czytaj

Koszty z tytułu różnic kursowych – kontynuacja

Nie ma zatem podstawy do zastosowania, w przypadku zwrotu dopłat otrzymanych w walucie obcej, postanowień zawartych w zdaniu 3 art. 15 ust. I ustawy. Podwyższenia lub obniżenia kosztów o różnicę wynikającą z różnych kursów walut występujących między dniem zarachowania a dniem zapłaty dokonuje się wyłącznie w przypadkach, gdy poniesione koszty są kosztami uzyskania przychodów.

Czytaj

Spółki kapitałowe w organizacji

Przepisy regulujące powstawanie, ustrój i funkcjonowanie spółek kapi- 4 talowych w organizacji zawarte są w KSH. Spółkami tymi mogą być wyłącznie spółka z o.o. lub akcyjna. Spółki kapitałowe w organizacji nie mają osobowości prawnej, aczkolwiek mogą, na podstawie art. 11 § 1 KSH, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Sposób reprezentacji spółki z o.o. w organizacji reguluje art. 161 § 2 KSH. Spółkę może reprezentować zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślnie uchwałą wspólników. Odmienne uregulowanie dotyczy tylko spółki jednoosobowej, ponieważ takiej spółki nie może reprezentować jedyny wspólnik, z wyłączeniem zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Do chwili ustanowienia zarządu spółki akcyjnej w organizacji jest ona reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli.

Czytaj

Dochody z odsetek – podmioty zagraniczne

Zgodnie z treścią umów o unikaniu podwójnego 17 opodatkowania, których stronąjest Polska, termin „odsetki” oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych, w szczególności dochody z pożyczek publicznych, obligacji lub skryptów dłużnych wraz ze świadczeniami pochodnymi. Co do zasady, umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu stanowią, iż dochody z odsetek wypłacanych w państwie źródła osobie zagranicznej podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w państwie siedziby tej osoby (wyjątek, np. umowa z Hiszpanią, zgodnie z którą odsetki opodatkowane sąjedynie w państwie siedziby).

Czytaj