Daily Archives 12/06/2015

Przerzucanie dochodu w obrocie międzynarodowym

Przepis art. 11 dotyczy przerzucania dochodu pomiędzy podmiotem krajowym i zagranicznym (przerzucanie dochodów w obrocie międzynarodowym) oraz pomiędzy podmiotami krajowymi (przerzucanie dochodów w obrocie krajowym). Obu tym sytuacjom poświęcone zostały zasadniczo odrębne przepisy. W przypadku przerzucania dochodów w obrocie międzynarodowym stosuje się ust. 1-3 oraz ust. 5a i 5b komentowanego art. 11. Międzynarodowy transfer dochodów może mieć miejsce pomiędzy:

Czytaj

Fundusze emerytalne, ZUS

Działanie funduszy emerytalnych reguluje ustawa z 28.8.1997 r. o orga- 11 nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 ze zm.). Jak wynika z art. 2 tej ustawy, fundusz emerytalny jest osobą prawną, utworzoną na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę jego członkom, po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusze emerytalne są tworzone, zarządzane i reprezentowane na zewnątrz przez towarzystwa emerytalne.

Czytaj

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy cz. II

Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzenie przez ustawodawcę pojęć ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego nie zapobiega automatycznie podwójnemu opodatkowaniu, definiowanemu jako opodatkowanie tego samego dochodu osiągniętego przez jednego podatnika tym samym rodzajem podatku w tym samym okresie przez dwie jurysdykcje podatkowe. Wynika to z tego, że „większość Państw, obok opodatkowania krajowego majątku i krajowych transakcji opodatkowuje ponadto kapitał zlokalizowany i transakcje zawarte za granicą, jeśli ich beneficjentem jest podatnik-rezydent tego kraju (…). Jednocześnie jednak żadne z tych Państw nie powstrzymuje się od opodatkowania transakcji zawartych lub kapitału zlokalizowanego na swoim terytorium, nawet jeśli ich beneficjentem jest podatnik-nierezydent (…)” (K. Vogel, A Commentary to the OECD, UN and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital, Kluwer Law International London-The Hague-Boston 1997). Powyższą sytuację ilustruje przedstawiony rysunek. obowiązku podatkowego

Czytaj

Metody szacowania dochodu

Przepisy niniejszego artykułu nie precyzują, w jaki sposób ma być dokonane szacunkowe ustalenie podstawy opodatkowania. W aspekcie tym organy podatkowe muszą zatem posiłkować się przepisami zawartymi w art. 23 OrdPU. Zgodnie z nimi podstawę opodatkowania określa się w drodze oszacowania, stosując następujące metody:

Czytaj

Forma działalności podmiotów zagranicznych – kontynuacja

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych może być prowadzona w Polsce za pośrednictwem oddziałów, jeżeli państwo siedziby zagranicznego przedsiębiorcy stosuje zasadę wzajemności wobec podmiotów polskich, a umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Polskę nie stanowi inaczej. Przepisy PrGosp stanowią, że oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza zakładem głównym rozumianym jako główne miejsce prowadzenia działalności. W ramach oddziału może być prowadzona działalność gospodarcza wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Należy zauważyć, iż ustawa ta nie wprowadza innych ograniczeń, co do rodzajów działalności gospodarczej, która może być prowadzona przez osobę zagraniczną poprzez położony w Polsce oddział. Inną formą działalności podmiotów zagranicznych w Polsce jest przedstawicielstwo. Jednak zgodnie z PrGosp, przedstawicielstwo może służyć wyłącznie prowadzeniu działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorców zagranicznych.

Czytaj