Obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji

Przepisy w zakresie prowadzenia ewidencji zawarte są w RachU. Przepi- 2 sy ustawy stosuje się do następujących podatników podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– 1) spółek handlowych, w tym również w organizacji oraz innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego:

– 2) jednostek organizacyjnych działających na podstawie: Prawa bankowego, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów:

– 3) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

jednostek budżetowych,

gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

– zakładów budżetowych,

funduszy celowych:

– 4) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt. 1.

Przepisy RachU mają zastosowanie także do zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących na terytorium RP działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników – w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Polski, bez względu na wielkość przychodów, a także do innych j ednostek, j eżeli otrzymuj ą one na realizacj ę zadań zleconych do- tacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszy celowych.

RachU określa szereg zasad prowadzenia rachunkowości, wpływających na wycenę poszczególnych grup aktywów i pasywów. Zasady rachunkowości nie zawsze pokrywają się jednak z wymogami określonymi w przepisach podatkowych, tak więc dla ustalania dochodu lub straty podatkowej należy kierować się wyłącznie przepisami podatkowymi.

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzący działalność gospodarczą, posiadać powinien szczegółową ewidencję księgową dotyczącą następujących dziedzin: środków trwałych, środków pieniężnych, materiałów, wyrobów gotowych, obrotu towarami oraz wynagrodzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>