Procedura zawiązania podatkowej grupy kapitałowej

Na podstawie przepisów PDOPrU wyróżnić można trzy etapy powsta- 19 wania podatkowej grupy kapitałowej:

– 1) zawarcie umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej,

– 2) zgłoszenie umowy do naczelnika urzędu skarbowego w celu zarejestrowania,

– 3) rejestracja umowy.

Oprócz tego niezbędne jest:

– 1) opublikowanie informacji o zarejestrowaniu podatkowej grupy kapitałowej w MSG,

– 2) dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego, zgodnie z EwPodU.

Przed zawarciem umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej należy dokonać czynności przygotowawczych mających na celu m.in. stwierdzenie, czy realne jest spełnienie warunków utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej, a w szczególności czy możliwe będzie uzyskanie dochodowości w wysokości 3%.

Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej powinna być za- 20 warta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy powoduje nieważność umowy i daje podstawę naczelnikowi urzędu skarbowego do odmowy zarejestrowania umowy. Również zmiany umowy powinny być dokonywane w formie aktu notarialnego.

Treść umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej została przedstawiona w rozdziale II, przy okazji omawiania warunków utworzenia grupy. Zgłoszenia umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej do zarejestrowania przez naczelnika urzędu skarbowego dokonuje tylko jedna ze spółek grupy, wyznaczona do jej reprezentowania. Nie jest przy tym po- trzebne podpisanie wniosku o zarejestrowanie przez przedstawicieli wszystkich spółek grupy. Umowę zgłasza się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla spółki-reprezentanta. Powinno to nastąpić co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez grupę.

Postępowanie przed naczelnikiem urzędu skarbowego w przedmiocie rejestracji umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej regulują przepisy OrdPU. Na podstawie art. 2 § 1 pkt 4 OrdPU przepisy tej ustawy stosuje się do spraw z zakresu prawa podatkowego należących do właściwości organów skarbowych. Do zakresu działania naczelników urzędów skarbowych należy zaś m.in. rejestrowanie podatników (patrz art. 5 ust. 6 pkt 2 ustawy z 21.6.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, Dz.U. Nr 106, poz. 489 ze zm.).

Do zgłoszenia można dołączyć zaświadczenia wydane przez właściwych dla każdej spółki naczelników urzędów skarbowych o braku zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Zaświadczenie takie stanowi sporządzony w sposób urzędowy dowód, na to, że spółki tworzące podatkową grupę kapitałową nie posiadają zaległości podatkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>