Fundusze emerytalne, ZUS

Działanie funduszy emerytalnych reguluje ustawa z 28.8.1997 r. o orga- 11 nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 ze zm.). Jak wynika z art. 2 tej ustawy, fundusz emerytalny jest osobą prawną, utworzoną na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę jego członkom, po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusze emerytalne są tworzone, zarządzane i reprezentowane na zewnątrz przez towarzystwa emerytalne.

Towarzystwo emerytalne – podobnie jak towarzystwo funduszy inwestycyjnych – nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – na mocy ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) – jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. ZUS uzyskuje przychody z: odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na określone fundusze i ubezpieczenia, wpływów z tytułu wykonywania innych zadań, dotacji z budżetu państwa, oprocentowania środków ZUS na rachunkach bankowych oraz z tytułu należności dotyczących poniesionych kosztów bieżącej działalności zakładu.

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa powstała na mocy ustawy 12 z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 ze zm.). Od 16.7.2003 r. Agencja funkcjonuje pod nazwą Agencja Nieruchomości Rolnych na mocy zmian wprowadzonych ustawą z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.

Nr 64, poz. 592). Agencja jest państwową osobą prawną. W zakresie działalności Agencji przychodami są wpływy: ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wie- czystego, czynszu dzierżawnego oraz z tytułu najmu lub innej umowy o podobnym charakterze, z tytułu udziału w zyskach z działalności gospodarczej oraz inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>