Daily Archives 12/24/2015

Wynagrodzenie dla wspólnika

Przepisy art. 46 KSH – odnośnie spółki jawnej (do 31.12.2000 r. – art. 100 KH) oraz 46 KSH w związku z art. 103 KSH – odnośnie spółki komandytowej (do 31.12.2000 r. – art. 100 KH w związku z art. 144 KH) postanawiają, że wspólnik jawny oraz komandytariusz i komplementariusz nie otrzymują wynagrodzenia za osobistą pracę, związaną z prowadzeniem spraw spółki. Przepis ten nie zabrania wypłacania wynagrodzenia wspólnikowi za jego osobistą pracę nie- związaną z prowadzeniem spraw spółki i wkładem do spółki (o ile określony rodzaj pracy wspólnika miał stanowić, zgodnie z umową wkład do spółki). Z uwagi na dyspozytywność tego przepisu – wynikającą z art. 37 § 1 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 92 ust. 2 KH) – dopuszczalny jest zapis umowy spółki przyznający wynagrodzenie za osobistą pracę wspólnika również związaną z prowadzeniem spraw spółki.

Czytaj

Podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) cz. II

Fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) osoby prawnej może zostać zwiększony także poprzez przekazanie kwot z innych funduszy/kapitałów osoby prawnej, np. z funduszu zasobowego (w spółdzielniach) czy też kapitału zapasowego (w spółkach kapitałowych). W większości przypadków fundusze (kapitały) osoby prawnej inne niż fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) tworzone sąz wypracowanego przez nią zysku netto. Wówczas kwota przekazana na podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) stanowi niewątpliwie dla udziałowców osoby prawnej dochód z udziału w zyskach osób prawnych, na co wyraźnie wskazuje treść art. 10 ust. 1 PDOPrU.

Czytaj