Daily Archives 12/16/2015

Kapitalizacja odsetek od kredytów i pożyczek

W aspekcie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych kapitalizacja odsetek od kredytów i pożyczek oznacza ich zapłacenie. A zatem wartość skapitalizowanych odsetek od kredytów i pożyczek, zaciągniętych w dewizach podlega przeliczeniu, w dacie ich kapitalizacji, na złote według kursu sprzedaży walut ustalonego przez bank dewizowy, z którego usług korzystał ponoszący koszt’’, (pismo MF z 23.12.1997 r„ PO 3/7158-722-761/HS/97, S.Podat. 1999/5/15).

Czytaj

Ustalanie dochodu (straty) w drodze oszacowania

Jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji rachunkowej, bądź też jąprowa- dzi, ale w sposób błędny czy wadliwy, stan taki nie zapewnia możliwości ustalenia wysokości podstawy opodatkowania i należnego podatku jedynie na podstawie określonej w ust. 1 komentowanego artykułu, czyli na podstawie prowadzonych zgodnie z przepisami wszelkich koniecznych ewidencji. Sytuacja taka nie oznacza naturalnie, że deklarowany przychód nie został osiągnięty lub był osiągnięty w innej wysokości, albo, że dany wydatek czy koszt nie wystąpił. Jak już wspominaliśmy, w następstwie nieprawidłowego prowadzenia rachunkowości dochodzi do ustalenia dochodu (straty) w drodze oszacowania. Ordynacja podatkowa w art. 23 stanowi, że organ podatkowy określa 7 podstawę opodatkowania w drodze oszacowania wtedy, gdy:

Czytaj

Statki morskie

Ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) stanowi, że prawa rzeczowe na statku podlegają prawu państwa jego bandery. Do stosunków prawnych wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły na statku znajdującym się na pełnym morzu, stosuje się prawo bandery statku.

Czytaj