Kapitalizacja odsetek od kredytów i pożyczek

W aspekcie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych kapitalizacja odsetek od kredytów i pożyczek oznacza ich zapłacenie. A zatem wartość skapitalizowanych odsetek od kredytów i pożyczek, zaciągniętych w dewizach podlega przeliczeniu, w dacie ich kapitalizacji, na złote według kursu sprzedaży walut ustalonego przez bank dewizowy, z którego usług korzystał ponoszący koszt’’, (pismo MF z 23.12.1997 r„ PO 3/7158-722-761/HS/97, S.Podat. 1999/5/15).

Powyższa zasada znajduje zastosowanie w przypadku kredytu obrotowego lub kupieckiego. Nieco odmiennie należy jednak rozliczać koszty związane z różnicami kursowymi od zaciągniętego kredytu dewizowego przeznaczonego na inwestycje. W takim przypadku kosztem uzyskania przychodów są różnice kursowe występujące po przekazaniu inwestycji do używania, a różnice kursowe występujące w okresie jej realizacji nie są kosztem, lecz powiększają wartość tej inwestycji (art. lógust. 5 PDOPrU). Jak wyjaśniło MF w piśmie z 25.5.1995 r., PO 3-IP-722-329/95:

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (…) różnice kursowe powstają zarówno przy przychodach jak i wydatkach (kosztach) jedynie wówczas, gdy występują różne kursy walut między dniem uzyskania przychodu i jego faktycznego otrzymania lub w przypadku wydatków (kosztów) dniem ich zarachowania i dniem faktycznej zapłaty. Zasada powyższa ma również zastosowanie do różnic kursowych powstających przy korzystaniu z kredytów dewizowych. Różnice takie powstają, jeżeli występują różne kursy walut między dniem zaciągnięcia kredytu, a dniem jego faktycznej spłaty. (…) „,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>