Daily Archives 12/12/2015

Zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni

Ustawodawca nie zalicza do przychodów zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni – w części stanowiącej koszt ich nabycia. Zgodnie z art. 20 PrSpółdz, członek spółdzielni zobowiązany jest zadeklarować jeden udział, jeśli statut nie zobowiązuje członków do zadeklarowania większej ilości udziałów. Ponadto statut może stanowić o wnoszeniu przez członków wkładów na własność spółdzielni lub do korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego. Członek spółdzielni, który z niej wystąpił lub został wykreślony albo wykluczony ma roszczenie wobec spółdzielni o wydanie równowartości udziału lub wkładu. Szczególnym tytułem do tak zwanej stosunkowej wypłaty udziału członkowi spółdzielni jest jej likwidacja. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Jeśli zwrócone członkowi spółdzielni wpłaty na udziały lub wkłady przewyższają koszt nabycia udziałów lub wartość wkładów, to nadwyżka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% tej nadwyżki, na podstawie art. 22 PDOPrU.

Czytaj

Określenie wysokości przychodu

Przepisy art. 13 odnoszą się jedynie do sytuacji, gdy nie została określona wysokość czynszu za korzystanie z nieruchomości i podatnik, który odstąpił nieruchomość nie otrzymuje od korzystającego żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do sytuacji, gdy wysokość czynszu ustalona między stronami odbiega od cen rynkowych.

Czytaj

Przekazanie agio na kapitał zakładowy

Dla ustalenia istnienia obowiązku podatkowego z tytułu przekazania agio na kapitał zakładowy istotne jest dokonanie analizy sformułowania „dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej”. Niejasne jest bowiem, czy użyte tu słowo „dochód” odnosi się do dochodu udziałowca lub akcjonariusza, czy też do dochodu spółki.

Czytaj

Dochody z majątku nieruchomego – podmiot zagraniczny

W przypadku majątku nierucho- 8 mego położonego na terytorium Polski należy uznać, iż wszelkie dochody uzyskane z tego majątku są dochodami osiągniętymi w Polsce. Przez majątek nieruchomy należy rozumieć budynki, budowle, grunty oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu. Źródłem dochodów może być w szczególności sprzedaż, przeniesienie prawa własności na podstawie innej czynności cywilnoprawnej, najem, dzierżawa jak i innego rodzaju formy użytkowania nieruchomości. W przypadku dochodów uzyskiwanych z majątku nieruchomego bez znaczenia jest miejsce zawarcia czynności cywilnoprawnej, na podstawie której osiągane są dochody. Nie ma tu znaczenia także status drugiej strony czynności cywilnoprawnej, np. nabywcy nieruchomości (podmiot polski lub zagraniczny). Oznacza to, że również w przypadku, gdy zagraniczna osoba prawna zawrze poza Polską umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce, dochód z tej transakcji będzie opodatkowany w Polsce. Powyższe zasady odnoszą się także do dochodów uzyskiwanych z tytułu własności zasobów mineralnych, źródeł i innych bogactw naturalnych znajdujących się na terytorium Polski. Przedstawione reguły pokrywają się z postanowieniami umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Czytaj

Zasada potrącalności kosztów w czasie

Stwierdzenie, że określone wydatki poniesione (zarachowane) przez podatnika spełniają wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki podatkowego uznania ich za koszt uzyskania przychodów stanowi niezbędną przesłankę odliczenia ich przez podatnika od osiągniętego przychodu.

Czytaj