Zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni

Ustawodawca nie zalicza do przychodów zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni – w części stanowiącej koszt ich nabycia. Zgodnie z art. 20 PrSpółdz, członek spółdzielni zobowiązany jest zadeklarować jeden udział, jeśli statut nie zobowiązuje członków do zadeklarowania większej ilości udziałów. Ponadto statut może stanowić o wnoszeniu przez członków wkładów na własność spółdzielni lub do korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego. Członek spółdzielni, który z niej wystąpił lub został wykreślony albo wykluczony ma roszczenie wobec spółdzielni o wydanie równowartości udziału lub wkładu. Szczególnym tytułem do tak zwanej stosunkowej wypłaty udziału członkowi spółdzielni jest jej likwidacja. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Jeśli zwrócone członkowi spółdzielni wpłaty na udziały lub wkłady przewyższają koszt nabycia udziałów lub wartość wkładów, to nadwyżka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% tej nadwyżki, na podstawie art. 22 PDOPrU.

Umorzenie udziałów lub akcji w spółce. Artykuł 12 ust. 4 pkt 3 sta- 37 nowi, że do przychodu nie zalicza się wpływów z umorzenia udziałów lub akcji, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji), w części stanowiącej koszt ich nabycia lub objęcia. Zgodnie z przepisami KSH, umorzenie udziału jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy przewiduje to umowa spółki. Podobnie akcja może być umorzonajedynie wtedy, gdy taką możliwość dopuszcza statut. Do umorzenia udziałów/akcji najczęściej dochodzi w sposób bezpośredni, tj. przez podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólni- ków/walne zgromadzenie o umorzeniu udziałów/akcji. W przypadku gdy w wyniku umorzenia udziałowcy/akcjonariusze uzyskują kwotę przewyższającą ich wydatki na nabycie lub objęcie umorzonych udziałów/akcji, to tylko ta nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19%.

Majątek otrzymany w związku z likwidacją osoby prawnej. Warto- 38 ści majątkowe uzyskane przez wspólnika (akcjonariusza) w związku z likwidacją spółki kapitałowej stanowią jego przychód podatkowy. Zgodnie z przepisami KSH, majątek spółki w likwidacji, który pozostał po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli podlega podziałowi między wspólników (akcjonariuszy). Majątek ten dzieli się między udziałowców w stosunku do ich udziałów, a w przypadku akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Jeżeli w spółce są akcje uprzywilejowane korzystające z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku, wówczas spłaca się akcje uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, a następnie w ten sam sposób akcje zwykłe. Dopiero nadwyżka zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje. Statut może określać inne zasady podziału majątku. Wartość składników maj ątkowych spółki w likwidacj i j est wykazana w bilansie likwidacyjnym, przy czym likwidatorzy dokonują tej wyceny, odwołując się do wartości zbywczej tych składników, tj. ceny, którą można uzyskać z ich sprzedaży. Należy pamiętać, że wpływy uzyskane z likwidacji spółki stanowią przychód podatkowy udziałowca tylko w części, którą stanowi nadwyżka tych wpływów ponad równowartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych w zamian za nabyte lub objęte udziały.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>