Daily Archives 12/19/2015

Dochody osiągane na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne

Komentowany przepis PDOPrU nie precyzuje pojęcia 6 dochodów osiąganych na terytorium RP. W praktyce kwestia ta może przysporzyć podatnikom, a także organom skarbowym, wiele trudności interpretacyjnych. Pomocne mogą się tu okazać inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyjaśnienia Ministra Finansów, czy też zapisy umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Powyższy problem dotyczy w szczególności podmiotów nieposiadających na terytorium Polski siedziby lub zarządu. Podmioty te podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to jest opodatkowane są wyłącznie ich dochody osiągnięte w Polsce. Istotne staje się więc ustalenie w jakich okolicznościach dochody zagranicznych osób prawnych rzeczywiście są osiągane w Polsce.

Czytaj

Zysk netto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 191 § 1 KH, który obowiązywał do 31.12.2000 r., zysk netto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjnie przypadał do podziału między wspólników, chyba że umowa spółki wyłączała prawo wspólników do czystego zysku. Zapis umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczący podziału zysku pomiędzy udziałowców odgrywał do końca 2000 r. istotne znaczenie dla wysokości zobowiązań podatkowych zarówno wspólników jak i spółki. W przypadku gdy zysk spółki nie był wyłączony od podziału pomiędzy wspólników, a wspólnicy podjęli uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce, wówczas uważało się, iż stanowi to zadysponowanie przez wspólników osiągniętym przez spółkę dochodem, co podlegało u wspólników opodatkowaniu (wyrok NSA z 1.12.1994 r., SA/Kr 2012/94, Pr.Gosp. 1996/6). Identyczne stanowisko zajęło MF w piśmie z 28.2.1997 r., PO 4/AK-802-114/97, Biul.Skarb. 1997/3. Jednocześnie należy zauważyć, iż spółka dysponująca pieniędzmi, które należały się wspólnikom uzyskiwała z tego tytułu nieodpłatne świadczenie. Wartość tego świadczenia równa była odsetkom, które spółka musiałaby zapłacić w przypadku zaciągnięcia kredytu (pożyczki) na rynku finansowym. KSH, który wszedł w życie z dniem 1.1.2001 r. wprowadził nowe regulacje do- tyczące udziału wspólników w zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Otóż zgodnie z brzmieniem art. 191 § 1 KSH, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Oznacza to, iż w obecnym stanie prawnym nie istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków podatkowych w przypadku zatrzymania zysku w spółce przez zgromadzenie wspólników, niezależnie od zapisów umowy spółki.

Czytaj

Przychody związane z działalnością gospodarczą

Komentowana ustawa nie zawiera definicji działalności gospodarczej. 29 Kierując się regułami wykładni systemowej, trzeba się tutaj posiłkować definicją zawartą w art. 2 ust. 1 PrGosp. Działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie z tym przepisem, działalnością gospodarczą jest więc określona działalność prowadzona w celach zarobkowych. Z definicji tej wynika, że działalność gospodarcza musi mieć na celu osiągnięcie zysku, przy czym nieistotne jest czy podmiot realizujący taką działalność istotnie wypracowuje zysk, czy też ponosi stratę. Kolejną cechą działalności gospodarczej jest to, że jest ona prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany.

Czytaj

Rozliczanie strat w czasie – kontynuacja

Od 1.1.1999 r. strata poniesiona w roku podatkowym może być odliczona od dochodu osiągniętego w kolejnych pięciu latach podatkowych bezpośrednio następujących po roku poniesienia straty. Odliczenia nie muszą być dokonywane równomiernie w każdym roku podatkowym, tj. maksymalnie 20% straty rocznie. Podatnik może wybrać dowolnie lata, w których dokona odliczenia straty, przy czym w jednym roku podatkowym odliczenie nie może przekroczyć 50% straty. Oznacza to, iż efektywnie strata może być rozliczona nawet w okresie dwuletnim. Nowe zasady odliczania strat odnoszą się do strat poniesionych po 1998 r. Natomiast straty wykazane przed 1999 r. i nieodliczone do końca 1999 r. podlegają kompensacie z dochodem, zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31.12.1998 r., a więc w okresie trzyletnim. W stanie prawnym obowiązującym zarówno przed jak i po 1.1.1999 r. dopuszcza się jednoczesne odliczanie w danym roku straty poniesionej w kilku poprzedzających latach podatkowych.

Czytaj