Daily Archives 12/11/2015

Inwestycje w ujęciu PDOPrU

Pod pojęciem inwestycji PDOPrU każe rozumieć środki 1 trwałe w budowie, w znaczeniu którym posługuje się ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Środkami trwałymi w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Czytaj

Wymogi utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej cz. II

Artykuł 11 PDOPrU dotyczy dwóch relacji, w których może następować transfer dochodów. Jedna dotyczy powiązań z zagranicą, a druga dotyczy powiązań pomiędzy podmiotami krajowymi. Samo istnienie powiązań nie stanowi jednak podstawy do szacowania dochodów oraz nie powoduje utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej. Szacowanie dochodów dokonane zostanie dopiero wówczas, gdy w wyniku określonych powiązań lub związków dochód nie zostanie wykazany lub będzie wykazany w niższej wysokości od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby nie było ww. powiązań lub związków.

Czytaj

Koszt w kategoriach ekonomicznych

Artykuł 15 PDOPrU ma kluczowe znaczenie w zakresie problematyki 1 podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy dwóch zasadniczych zakresów problemowych: charakterystyki pojęcia kosztów uzyskania przychodów (ust. 1) oraz potrącania kosztów uzyskania przychodów w czasie (ust. 4). Zawiera on ponadto regulacje dotyczące przeliczania na złote kosztów poniesionych w walutach obcych, kosztów uzyskania przychodów u szczególnych grup podatników, tj. ubezpieczycieli, powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych i banków.

Czytaj