Wymogi utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej cz. II

Artykuł 11 PDOPrU dotyczy dwóch relacji, w których może następować transfer dochodów. Jedna dotyczy powiązań z zagranicą, a druga dotyczy powiązań pomiędzy podmiotami krajowymi. Samo istnienie powiązań nie stanowi jednak podstawy do szacowania dochodów oraz nie powoduje utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej. Szacowanie dochodów dokonane zostanie dopiero wówczas, gdy w wyniku określonych powiązań lub związków dochód nie zostanie wykazany lub będzie wykazany w niższej wysokości od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby nie było ww. powiązań lub związków.

W przypadku udowodnienia przez organy podatkowe, że doszło do transferu dochodów między spółką należącą do podatkowej grupy kapitałowej i podmiotem z nią powiązanym (spoza grupy), dochodzi do utraty przez grupę szczególnego statusu podatnika. Dniem utraty statusu podatnika jest dzień naruszenia zakazu przerzucania dochodów pomiędzy spółką należącą do podatkowej grupy kapitałowej a innym podatnikiem, a nie dzień wydania decyzji podatkowej w sprawie szacowania dochodów, na podstawie art. 11 PDOPrU.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy transakcji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej. Artykuł la ust. 2 pkt 3 lit. b) PDOPrU przewiduje, że przerzucanie dochodu między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową nie powoduje utraty szczególnego statusu podatkowego. Z innego przepisu omawianej ustawy, a mianowicie z art. 11 ust. 8, wynika, że przepisy dotyczące szacowania dochodu w przypadku przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami krajowymi nie mają zastosowania w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.

Kolejnym wymogiem stawianym przez ustawodawcę, od którego uzależnione jest utrzymanie statusu podatkowej grupy kapitałowej, jest osiągnięcie za każdy rok podatkowy udziału dochodów grupy w jej przychodach w wysokości co najmniej 3%. Do 31.12.2003 r. konieczne było osiągnięcie udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 6%. Od 1.1.2004 r. ustawą z 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1957) został obniżony wskaźnik udziału dochodu w przychodach z 6% do 3%. Zgodnie z art. 7a ust. 1, dochód grupy podatkowej oblicza się, sumując dochody do opodatkowania poszczególnych spółek.

Należy podkreślić, że dochodowość podatkowej grupy kapitałowej jest znana dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej z uwagi na niedochowanie warunku 3% rentowności może być ostatecznie stwierdzona dopiero po zakończeniu jej roku podatkowego. Od 1.1.2001 r. PDOPrU przewiduje, że utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową ze względu na nieosiągnięcie wymaganej prawem dochodowości następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe za ostatni rok podatkowy grupy, nie później niż do końca 3 miesiąca następnego roku podatkowego. W przepisach obowiązujących do 31.12.2000 r. brak było takiej regulacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>