Dochody z praw majątkowych i inne – podmiot zagraniczny

W przypadku dochodów uzy- 11 skiwanych z praw majątkowych istotne, dla ustalenia obowiązku opodatkowania tych dochodów w Polsce, jest stwierdzenie, czy beneficjentem tych praw jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce.

Z racji niematerialnego charakteru praw majątkowych trudno jest rozważać kwestię miejsca uzyskiwania dochodów z praw majątkowych w oparciu o kryterium miejsca korzystania z tych praw. Również niewskazane wydaje się rozpatrywanie miejsca zawarcia umowy, której przedmiotem jest sprzedaż czy też udostępnienie praw majątkowych. Miejsce uzyskania dochodów, których źródłem są prawa majątkowe należy łączyć z siedzibą lub miejscem zamieszkania (ewentualnie miejscem położenia stałej placówki) podmiotu nabywającego prawa majątkowe, licencjobiorcy, leasingobiorcy, a w odniesieniu do odsetek – dłużnika itp. Przy ustalaniu kwestii opodatkowania dochodów z praw majątkowych uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa posiłkowo można skorzystać z przepisów art. 21 i 22 PDOPrU, a także postanowień właściwych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Przepisy art. 21 i 22 PDOPrU wymieniają poniższe dochody uzyskane przez podmioty zagraniczne jako dochody osiągnięte na terytorium Polski:

– z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how): chociaż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych tego nie precyzuje to należy uznać, iż chodzi tu o sytuacje, w których korzystającym z powyższych praw jest podmiot polski,

– z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające sie- dzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Polski,

– z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

– uzyskane na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej,

– z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

– z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP.

Umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu mogą odmiennie ukształtować zasady opodatkowania podmiotów zagranicznych z tytułu osiągania powyższych dochodów w Polsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>