Inwestycje w ujęciu PDOPrU

Pod pojęciem inwestycji PDOPrU każe rozumieć środki 1 trwałe w budowie, w znaczeniu którym posługuje się ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Środkami trwałymi w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Pojęcie inwestycji pojawia się w ustawie w kilku miejscach, m.in. art. 16 ust. 1 pkt 12 PDOPrU stwierdza, że nie są kosztem uzyskania przychodu odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji, czyli w okresie budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 41 PDOPrU kosztem uzyskania przychodu nie są poniesione koszty zaniechanych inwestycji, czyli koszty zaniechanej budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

PDOPrU posługuje się również wyrażeniem „inwestycje w obcych środkach trwałych”, w którym słowa „inwestycje” nie można rozumieć w znaczeniu nadanym przez art. 4a pkt 1 PDOPrU. Inwestycje w obcych środkach trwałych są bowiem jednym ze środków trwałych, które podlegają amortyzacji podatkowej i rachunkowej, w przeciwieństwie do środków trwałych w budowie (czyli inwestycji w rozumieniu art. 4a pkt 1 PDOPrU), które nie podlegają amortyzacji podatkowej ani rachunkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>