Daily Archives 12/08/2015

Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski

Zwolniony z podatku jest Skarb Państwa. Żadne przepisy jednak nie za wierają definicji tego podmiotu. Z przepisów KC wynika jedynie, że Skarb Państwa jest osobą prawną (art. 33 KC) oraz że jest on podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną reprezentowaną przez swoiste państwo we jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane stationes fisci. Przykładowo, stationes fisci są naczelne, centralne i terenowe organy administracji państwowej.

Czytaj

Koszty z tytułu różnic kursowych

Analogicznie jak w przypadku przychodów z tytułu różnic kursowych, również koszty nie powstają wyłącznie wskutek samego posiadania walut i zmian ich kursów. Jak wypowiedział się NSA w wyroku z 9.10.1996 r. (SA/Lu 2119/95, LEX 29893):

Czytaj

Przychody w naturze i nieodpłatne świadczenia

Przychody w naturze to przysporzenia majątkowe w postaci rzeczy lub praw uzyskanych przez podatnika nieodpłatnie albo za częściową odpłatnością. Zgodnie z art. 12 ust. 5 PDOPrU wartość przychodów w naturze oblicza się na podstawie cen rynkowych obowiązujących w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich uzyskania. Obliczenie wartości tych przychodów musi w szczególności uwzględniać stan i stopień zużycia uzyskanych rzeczy.

Czytaj