Zwrot podatku od towarów i usług lub akcyzy

Zgodnie z art. 12 52 ust. 4 pkt 10 PDOPrU, do przychodów nie zalicza się zwróconej różnicy podatku od towarów i usług oraz zwróconego podatku akcyzowego, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 21 VATU, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego (wynikająca z faktur dokumentujących zakupy) jest wyższa od podatku należnego (związanego ze sprzedażą towarów i usług), podatnik ma prawo do ubiegania się o zwrot tej nadwyżki na konto bankowe. Spełniony musi być jednak przynajmniej jeden z poniższych warunków:

– w okresie rozliczeniowym dokonano sprzedaży opodatkowanej stawkami niższymi niż 22% (0%, 3% lub 7%),

– dokonano zakupu towarów lub usług zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne). Przypadki, w których występuje możliwość zwrotu podatku akcyzowego wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23.12.2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 221, poz. 2196), zaś inne szczególne przypadki zwrotu podatku od towarów i usług w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22.3.2002 r. sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.).

Należności z tytułu podatku od towarów i usług zwolnione od wpłat. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 10a PDOPrU, do przychodów nie zalicza się zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów iusług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Do końca 1999 r. zakłady pracy chronionej będące podatnikami podatku od towarów i usług, korzystały ze zwolnienia od wpłat do urzędu skarbowego nadwyżki podatku należnego nad naliczonym. Pozostająca w tych jednostkach kwota nie stanowiła przychodu dla przedsiębiorstwa. Zmiany jakie weszły w życie z dniem 1.1.2000 r. zmodyfikowały powyższy stan prawny, co spowodowało iż od 2000 r. brak jest w VATU uregulowań zwalniających podatników z obowiązku dokonywania wpłat na konto urzędu skarbowego.

Dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej

Począwszy od 2003 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 PDOPrU, przychód udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia spółek lub zawiązania nowej spółki. Neutralność podatkowa podziału nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przejmowany na skutek podziału majątek, a przy wydzieleniu także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz gdy spółka przejmująca posiada w spółce przejmowanej lub dzielonej mniej niż 25% w przeliczeniu na prawa głosu. Natomiast przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, kosztem uzyskania przychodów jest koszt nabycia (objęcia) udziałów (akcji) w spółce przejętej lub dzielonej, określony na podstawie art. 15 ust. lk albo art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU. Zgodnie z art. 15 ust. lk PDOPrU, koszt ten ustala się w wysokości:

– nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia-jeżeli udziały (akcje) w spółce przejętej zostały objęte w zamian za wkład nie- pieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część albo

– wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg tego przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia udziałów (akcji) w spółce przejętej, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Jeżeli jednak wkład niepieniężny został wniesiony do spółki przejmowanej przed 1.1.2001 r., to koszt objęcia udziałów (akcji) pokrytych wkładem niepieniężnym ustala się na podstawie przepisów obowiązujących w roku objęcia tych udziałów (akcji). Wynika to z art. 4 ust. 3 ustawy z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>