Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski

Zwolniony z podatku jest Skarb Państwa. Żadne przepisy jednak nie za wierają definicji tego podmiotu. Z przepisów KC wynika jedynie, że Skarb Państwa jest osobą prawną (art. 33 KC) oraz że jest on podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną reprezentowaną przez swoiste państwo we jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane stationes fisci. Przykładowo, stationes fisci są naczelne, centralne i terenowe organy administracji państwowej.

Zgodnie z art. 227 Konstytucji RP, Narodowy Bank Polski jest centralnym 3 bankiem państwa. Zasady organizacji i funkcjonowania NBP określa ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 ze zm.). Zgodnie z jej przepisami NBP ma osobowość prawną. Posiada uprawnienia do organizowania rozliczeń pieniężnych, prowadzenia gospodarki rezerwami dewizowymi oraz bankowej obsługi budżetu państwa, a także regulowania płynności banków i ich refinansowania. Zwolnienie NBP z podatku wynika z rodzaju prowadzonej przez niego działalności. Zwolnienie to nie dotyczy jednak dochodów osób prawnych tworzonych przez NBP lub takich, w których kapitale NBP ma udziały.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>