Ewidencję środków pieniężnych i obrotu towarowego

Ewidencję środków trwałych prowadzi się w formie księgi inwentarzowej majątku trwałego (a w przedsiębiorstwie wielozakładowym również w formie zakładowych książek środków trwałych), szczegółowych kart obiektów inwentarzowych (metryk) oraz tabel amortyzacyjnych.

Ewidencję środków pieniężnych prowadzi się w formie raportu kasowego, który służy do ewidencji wszystkich dowodów kasowych dotyczących wpłat i wypłat dokonywanych przez kasjera w danym okresie oraz ewentualnie tzw. zbiorówki poleceń przelewu, sporządzanej zwykle gdy w jednym dniu jednostka wystawia ponad trzy dyspozycje przelewu dla banku. W innym przypadku dokumentem księgowym są pojedyncze polecenia przelewu.

Ewidencja obrotu towarowego (oraz materiałowa i wyrobów gotowych) obejmuje w szczególności prowadzenie dokumentacji oraz system zapisów w urządzeniach księgowych odzwierciedlających przemieszczanie towarów od producentów krajowych lub z importu do ich finalnego odbiorcy na podstawie umów kupna-sprzedaży.

Dokumentacja związana z zatrudnieniem i płacami spełnia w jednostce podwójną rolę: dokumentuje stosunek prawny pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oraz poniesienie wydatków ze środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie. Dokumenty podlegające ewidencji księgowej w powyższym zakresie można podzielić na trzy grupy, które dotyczą: ubezpieczeń społecznych pracowników, zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Księgi rachunkowe powinny pozwalać na ustalenie:

– przychodów, w tym także wpływów niestanowiących przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 4 PDOPrU,

– kosztów związanych z przychodami, a także wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe,

– dochodów wolnych od opodatkowania lub strat ze źródeł wolnych od podatku,

– przychodów z działalności rolniczej i leśnej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

– dochodów (strat) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej, ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych,

– przychodów z dywidend oraz innych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce,

– przychodów uzyskanych z zagranicy, opodatkowanych ryczałtowo przychodów z tytułów wymienionych w art. 21 PDOPrU, uzyskanych przez podmioty o ograniczonym obowiązku podatkowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>