Daily Archives 12/09/2015

Przychody z umów prawnie nieskutecznych

Kategorią przychodów, do których nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są także przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Zgodnie z art. 58 § 1 i 2 KC, czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, z ustawą albo mająca na celu jej obejście jest nieważna (np. umowa o wykonanie czynu zabronionego przez KK). Zarówno KC jak i inne ustawy przewidują szereg sytuacji, w których dana umowa jest nieważna, np. z powodu niezachowania określonej formy (w przypadku sprzedaży nieruchomości – formy aktu notarialnego – art. 158 KC) lub dokonania czynności bez odpowiedniego zezwolenia (organu administracyjnego) lub przez osobę nieuprawnioną (w przypadku przekroczenia zakresu pełnomocnictwa przy czynności jednostronnej – art. 104 KC). Oznacza to, że nie wywiera ona skutków prawnych. Czynność taka jest nieważna od momentu jej dokonania z mocy prawa. Przykładowo, wniesienie dopłat do spółki z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH sprawia, że czynność ta jest nieważna.

Czytaj