Daily Archives 12/10/2015

Kapitalizacja odsetek od kredytów i pożyczek – kontynuacja

W przypadku zaciągnięcia kredytu dewizowego różnice kursowe kapitalizowane są (naliczane) w dniu zapłaty zobowiązania. Dla prawidłowego wyliczenia różnic kursowych istotne znaczenie ma ustalenie dnia faktycznej spłaty kredytu, a spłata kredytu lub jego rat powinna być udokumentowana wyciągiem bankowym. Za dzień spłaty kredytu uważa się również rozliczenie poprzedniego kredytu wskutek uruchomienia nowego. W praktyce często mamy do czynienia z kredytem denominowanym. Kredyt tego rodzaju charakteryzuje się następującymi cechami:

Czytaj

Metody zysku transakcyjnego

Określenie przychodów za pomocą metod trandycyjnych nie jest zawsze możliwe, w szczególności, gdy przedmiotem transakcji są złożone dobra niematerialne. W takich przypadkach dopuszcza się zastosowanie metod zysku transakcyjnego. Polegają one na określaniu dochodów na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w transakcji.

Czytaj

Pieniądze i wartości pieniężne

Za przychód, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 PDOPrU, uznawane są przede wszystkim otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Pieniądz. Zgodnie z art. 45 KC rzeczami (…) są tylko przedmioty materialne. Przyjmuje się jednak, że pieniądze są również rzeczami, ale rzeczami sui generis, a więc takimi, których wartość nie wynika z ich właściwości fizycznych, lecz z określonych gwarancji, jakie im zapewnia państwo.

Czytaj

Podatkowa grupa kapitałowa cz. II

Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d) uważa się za spełniony również wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami. Umowa musi zawierać co najmniej:

Czytaj

Dopłaty w gotówce otrzymywane przez udziałowców (akcjonariuszy)

Należy zauważyć, iż zgodnie z brzmieniem art. 10 PDOPrU, za dochód z udziału w zyskach osób prawnych można uznać wyłącznie tę część kwoty pobranej z kapitału zapasowego, która jest przekazywana na podwyższenie kapitału zakładowego. Dlatego też, jeżeli kwota agio pobrana z kapitału zapasowego przeznaczona jest także na uiszczenie podatku dochodowego z tytułu zasilenia kapitału zakładowego, bowiem spółka byłaby płatnikiem tego podatku, to do podstawy opodatkowania nie można zaliczyć kwoty odprowadzonej do urzędu skarbowego, a jedynie kwotę podwyższającą kapitał zakładowy (ustaloną w drodze uchwały walnego zgromadzenia). Tymczasem wiele spółek płaci podatek od dochodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego ze środków zdeponowanych na kapitale zapasowym, którego podstawąjest cała kwota agio pobrana z kapitału zapasowego, a więc także ta część, która trafia na konto urzędu skarbowego. Problem ten porusza także A. Mielczarek w artykule „Spółki płacą za wysokie podatki” (Parkiet 56/1999).

Czytaj

Treść dokumentacji podatkowej

Wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 9 przepisy art. 9a mają ułatwić ocenę czy stosunki (transakcje) między podmiotami powiązanymi są układane zgodnie z zasadami rynkowymi, a w szczególności mają ułatwić organom podatkowym (kontroli skarbowej) ustalenie niewykazanego lub wykazanego w zaniżonej wysokości dochodu z transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W związku z powyższym interpretacje przepisów art. 9a należy dokonywać łącznie z art. 11 PDOPrU oraz treścią SzacDochR.

Czytaj