Daily Archives 12/01/2015

Metoda ceny odprzedaży – kontynuacja

Przy ustalaniu ceny rynkowej należy mieć na uwadze, że podatnik (jako odprzedawca towaru) może przyjąć na siebie ryzyko związane z realizacją transakcji. Na przykład w przypadku zagwarantowania przez podatnika zakupu całości produkcji danego producenta w pełni uzasadnione będzie ustalenie ceny sprzedaży na poziomie niższym od cen rynkowych stosowanych w transakcjach, gdzie odprzedawca takiego ryzyka nie ponosi.

Czytaj

Niekorzystne konsekwencje utworzenia podatkowej grupy kapitałowej

Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej pociąga za sobą również pewne niekorzystne konsekwencje podatkowe. Przede wszystkim z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Taka regulacja powoduje praktycznie utratę prawa do rozliczenia tych strat, chyba że po okresie istnienia grupy rozliczenie straty tej spółki będzie jeszcze dopuszczalne przez przepisy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 5 PDOPrU, stratę podatkową można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że w jednym roku podatkowym wysokość obniżenia dochodu o wysokość straty nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Czytaj