Przychody z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań

Odrębną kategorię przychodów podatkowych stanowi wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. W szczególności chodzi tutaj o zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Nie stanowią jednak przychodu umorzone pożyczki pochodzące z Funduszu Pracy. Umorzone zobowiązania. Zgodnie z przepisami KC (art. 498-508), umorzenie zobowiązania może mieć miejsce przez potrącenie, odnowienie oraz zwolnienie z długu pod tytułem darmym lub odpłatnie. Przychodem w rozumieniu art. 12 PDOPrU jest jednak jedynie umorzenie poprzez zwolnienie z długu pod tytułem darmym.

Potrącenie jest instytucją prawa cywilnego, która służy uproszczeniu obrotu gospodarczego, a polega na umorzeniu zobowiązań między podmiotami, które sąjednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Do potrącenia dochodzi przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez jedną ze stron drugiej stronie. Do potrącenia może dojść wówczas, gdy wierzytelności – których przedmiotem mogą być pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku – zgodnie z prawem są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym właściwym organem państwowym. Przesłanka wymagalności roszczeń jest spełniona wówczas, kiedy w chwili potrącenia zachodzi obowiązek spełnienia obu świadczeń.

Odnowienie, zwane inaczej nowacją, jest umową między dłużnikiem a wierzycielem, na mocy której dłużnik, w celu umorzenia dotychczasowego zobowiązania, zobowiązuje się wobec wierzyciela do jednego z dwóch zachowań: spełnienia innego świadczenia w miejsce dotychczasowego albo do spełnienia umówionego świadczenia, ale z innej podstawy prawnej. Z tych względów, co do zasady, odnowienie nie prowadzi do wykonania dotychczasowego zobowiązania, ale do jego przekształcenia w inne zobowiązanie.

Zwolnienie z długu ma miejsce na podstawie umowy zawartej między wierzycielem a dłużnikiem. Dla skuteczności zwolnienia z długu KC wymaga przyjęcia przez dłużnika odpowiedniego oświadczenia wierzyciela.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>