Niekorzystne konsekwencje utworzenia podatkowej grupy kapitałowej

Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej pociąga za sobą również pewne niekorzystne konsekwencje podatkowe. Przede wszystkim z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Taka regulacja powoduje praktycznie utratę prawa do rozliczenia tych strat, chyba że po okresie istnienia grupy rozliczenie straty tej spółki będzie jeszcze dopuszczalne przez przepisy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 5 PDOPrU, stratę podatkową można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że w jednym roku podatkowym wysokość obniżenia dochodu o wysokość straty nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

– 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

– 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e,

– 2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,

– 3) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

– 2. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

– 1) miesiąc – w przypadku roślin,

– 2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

– 3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

– 4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt, licząc od dnia nabycia.

– 3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

– 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

– 5. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2.

– 6. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>