Daily Archives 12/18/2015

Dochody z majątku ruchomego – podmiot zagraniczny

Ustalenie zasad opodatkowania do- 9 chodów, których źródłem są rzeczy ruchome będące własnością podmiotów nieposiadających w Polsce siedziby ani zarządu jest kwestią bardziej złożoną niż ma to miejsce w przypadku opodatkowania dochodów z nieru- chomości. Istotne znaczenie dla ustalenia istnienia obowiązku podatkowego w Polsce może mieć charakter powiązań osoby zagranicznej z Polską, miejsce zawarcia umowy, na mocy której podmiot osiąga dochody, a także położenie rzeczy ruchomej, będącej źródłem dochodów.

Czytaj

Darowizny dokonane z majątku spółki osobowej

Zgodnie z art. 18 PDOPrU, niektóre rodzaje darowizn dokonane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych dają podstawę do pomniejszenia dochodu do opodatkowania. Darowizny takie mogą być dokonywane również przez wspólników spółki osobowej będących osobami prawnymi. W takim przypadku obniżenie dochodu osoby prawnej nastąpi z uwzględnieniem art. 5 ust. 2 PDOPrU, tj. proporcjonalnie do posiadanego przezeń udziału. Jeżeli umowa spółki przewiduje taki sam udział wspólnika w przychodach jak i w kosztach (zyskach/stratach), wówczas pomniejszenie dochodu o kwoty dokonanych darowizn następuje z uwzględnieniem tego samego udziału. Jeżeli umowa spółki przewiduje inny udział w przychodach, a inny w kosz- tach, nie rozstrzygając wyraźnie o udziale dla celów obniżenia dochodu, wówczas należy brać pod uwagę udział w przychodach. Zgodnie z art. 5 PDOPrU domniemywa się, że wielkość procentowego udziału w przychodach stanowi jednocześnie wielkość procentowego udziału w kosztach oraz udziału dla celów obniżenia dochodu. Umowa spółki może oczywiście określać inny udział w przychodzie, inny udział w kosztach, a inny podział uprawnienia do pomniejszenia dochodu do opodatkowania o wydatki określone w art. 18 PDOPrU.

Czytaj

Kompensacja transakcji

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zasadę kompensacji transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane. Kompensacja może mieć miejsce, jeżeli w transakcji (transakcjach) między podmiotami powiązanymi ustalone zostały warunki mniej korzystne dla jednego z podmiotów od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niezależne, a jednocześnie w innej transakcji (transakcjach) między tymi samymi podmiotami określone zostaną warunki bardziej korzystne dla tego podmiotu. Organy podatkowe nie dokonują korekty cen przedmiotu takich transakcji w przypadkach, gdy mniejsze korzyści uzyskane w związku z pierwszą transakcją (transakcjami) są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z tą inną transakcją (transakcjami). Powyższa kompensata zostanie uznana za zgodną z warunkami rynkowymi, jeżeli takiej kompensaty dokonałyby podmioty niezależne.

Czytaj

Warunki materialne utworzenia podatkowej grupy kapitałowej

Podatkową grupę kapitałową mogą zawiązać jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Nie ma przy tym znaczenia, czy w grupie będą same spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjne, czy spółką dominującą będzie np. spółka akcyjna, a spółkami zależnymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj

Rozliczanie strat w czasie

W przypadku poniesienia straty w roku podatkowym, podatnik ma pra- 8 wo obniżać dochód osiągnięty w kolejnych latach podatkowych o kwoty sumujące się do wysokości tej straty. Obecnie obowiązujące zasady rozliczania strat weszły w życie z dniem 1.1.1999 r. i dotyczą strat poniesionych po 1998 r. Zasady te są nieco odmienne od regulacji dotyczących rozliczania strat poniesionych do końca 1998 r.

Czytaj