Warunki materialne utworzenia podatkowej grupy kapitałowej

Podatkową grupę kapitałową mogą zawiązać jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Nie ma przy tym znaczenia, czy w grupie będą same spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjne, czy spółką dominującą będzie np. spółka akcyjna, a spółkami zależnymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do podatkowej grupy kapitałowej nie mogą wchodzić osoby fizyczne, spółki osobowe (np. jawna, komandytowa i komandytowo-akcyjna, nawet gdy ich wspólnikami są wyłącznie spółki kapitałowe) ani inne niż ww. osoby prawne (np. fundacje, stowarzyszenia).

Podatkową grupę kapitałową powinny zawiązać co najmniej dwie spółki. Maksymalna liczba spółek tworzących podatkową grupę kapitałową nie jest ograniczona przepisami PDOPrU. Spółki wchodzące w skład grupy muszą mieć siedzibę na terytorium Polski. W tym zakresie nie jest istotna okoliczność, gdzie znajduje się faktycznie zarząd spółki.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wymaga, aby przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej wynosił 1 000 000 zł.

Od 1.1.2001 r. w sposób nieco odmienny od obowiązującego dotychczas 14 określa się dla potrzeb podatkowej grupy kapitałowej kapitał zakładowy spółek ją tworzących. Przede wszystkim wartość tego kapitału ustala się bez uwzględnienia tej części kapitału, która nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów), przysługujących udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16a-16m PDOPrU.

Do 31.12.2000 r. PDOPrU wyraźnie przewidywała, że wchodzące do podatkowej grupy kapitałowej spółki akcyjne musiały mieć opłacony w pełnej wysokości kapitał akcyjny oraz faktycznie wniesione wkłady niepieniężne.

Zmiana brzmienia art. 1 a dokonana z dniem 1.1.2001 r. rozwiała wątpliwości, czy uczestnikami podatkowej grupy kapitałowej mogą być spółki, w których kapitał zakładowy nie został w całości lub części wniesiony lub stanowi wkład niepieniężny wniesiony po 1.1.1996 r. w postaci wierzytelności lub know-how.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>