Kompensacja transakcji

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zasadę kompensacji transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane. Kompensacja może mieć miejsce, jeżeli w transakcji (transakcjach) między podmiotami powiązanymi ustalone zostały warunki mniej korzystne dla jednego z podmiotów od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niezależne, a jednocześnie w innej transakcji (transakcjach) między tymi samymi podmiotami określone zostaną warunki bardziej korzystne dla tego podmiotu. Organy podatkowe nie dokonują korekty cen przedmiotu takich transakcji w przypadkach, gdy mniejsze korzyści uzyskane w związku z pierwszą transakcją (transakcjami) są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z tą inną transakcją (transakcjami). Powyższa kompensata zostanie uznana za zgodną z warunkami rynkowymi, jeżeli takiej kompensaty dokonałyby podmioty niezależne.

Przepisy o dopuszczalności kompensaty znajdują się w części rozporządzenia dotyczącego szczególnych zasad ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług. Stosując więc wykładnię systemową, należałoby uznać, że dotyczą one tylko przypadku ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług. Przepisy te nie miałyby zastosowania w przypadku sprzedaży towarów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>