Rozliczanie strat w czasie

W przypadku poniesienia straty w roku podatkowym, podatnik ma pra- 8 wo obniżać dochód osiągnięty w kolejnych latach podatkowych o kwoty sumujące się do wysokości tej straty. Obecnie obowiązujące zasady rozliczania strat weszły w życie z dniem 1.1.1999 r. i dotyczą strat poniesionych po 1998 r. Zasady te są nieco odmienne od regulacji dotyczących rozliczania strat poniesionych do końca 1998 r.

Strata poniesiona przed 1.1.1999 r. mogła być rozliczona w równych częściach w kolejnych trzech latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku wystąpienia straty. W każdym z 3 lat mogła być rozliczona maksymalnie 1/3 straty. W przypadku gdy w danym roku podatkowym osiągnięty dochód był niższy niż część straty, która mogła obniżyć dochód do opodatkowania w tym roku, to nadwyżka tej straty nad dochodem nie podlegała rozliczeniu w kolejnych latach podatkowych i bezpowrotnie przepadała. Przepisy PDOPrU w brzmieniu obowiązującym od 1.1.1996 r. stwarzały podatnikom możliwość kompensowania poniesionej w poprzednich latach straty z dochodem danego roku podatkowego już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy za ten rok. W tym przypadku w każdym miesiącu roku podatkowego podmiotowi przysługiwało prawo odliczenia 1 /36 straty poniesionej w jednym z trzech poprzednich lat podatkowych, przy założeniu, iż osiągnięty w miesiącu tym dochód był wyższy od 1/36 straty. Jeżeli w jednym z miesięcy dochód podatnika był niższy niż 1/36 straty, to niewykorzystana część straty przechodziła na następny miesiąc lub miesiące tego samego roku podatkowego, łącznie do wysokości 1/3 straty w całym roku podatkowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>