Dochody z majątku ruchomego – podmiot zagraniczny

Ustalenie zasad opodatkowania do- 9 chodów, których źródłem są rzeczy ruchome będące własnością podmiotów nieposiadających w Polsce siedziby ani zarządu jest kwestią bardziej złożoną niż ma to miejsce w przypadku opodatkowania dochodów z nieru- chomości. Istotne znaczenie dla ustalenia istnienia obowiązku podatkowego w Polsce może mieć charakter powiązań osoby zagranicznej z Polską, miejsce zawarcia umowy, na mocy której podmiot osiąga dochody, a także położenie rzeczy ruchomej, będącej źródłem dochodów.

W przypadku posiadania w Polsce przez podmiot zagraniczny stałej placówki służącej prowadzeniu lub wspomaganiu jego statutowej działalności, należy uznać, iż dochody czerpane z rzeczy ruchomych przynależnych do tej placówki podlegają w Polsce opodatkowaniu. Złożoną sprawą jest ustalenie kwestii powstania w Polsce obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych przez podmioty zagraniczne niemające w Polsce stałych placówek, za pośrednictwem których prowadzona jest działalność tych podmiotów. W takim przypadku wydaje się, iż można uznać dochody ze sprzedaży rzeczy ruchomych będących własnością podmiotów zagranicznych za dochody osiągnięte w Polsce, jeżeli rzecz w chwili zawarcia umowy znajduje się w Polsce. Istotne jest przy tym ustalenie okoliczności, w związku z którymi rzecz znalazła się na terytorium Polski, w czym pomocne może okazać się ustalenie statusu celnego towaru (towar krajowy lub niekrajowy). W przypadku sprzedaży towaru krajowego (dopuszczonego do obrotu w Polsce) dochody uzyskane z tego tytułu podlegałyby opodatkowaniu w Polsce, nawet jeżeli umowa sprzedaży byłaby zawarta za granicą. Natomiast sprzedaż towaru posiadającego status towaru niekrajowego znajdującego się na terytorium Polski rodzi wątpliwości, co do konieczności opodatkowania w Polsce dochodów z jego sprzedaży, nawet wówczas, gdy umowa sprzedaży została zawarta w Polsce.

Należy zauważyć, iż umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu stanowią, iż dochody ze sprzedaży rzeczy ruchomych podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się siedziba osoby prawnej. Wyjątek stanowią tu dochody osiągane ze sprzedaży majątku ruchomego przynależnego do stałej placówki (zakładu) osoby zagranicznej w Polsce, które są opodatkowane w Polsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>