Dochody osiągane na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne

Komentowany przepis PDOPrU nie precyzuje pojęcia 6 dochodów osiąganych na terytorium RP. W praktyce kwestia ta może przysporzyć podatnikom, a także organom skarbowym, wiele trudności interpretacyjnych. Pomocne mogą się tu okazać inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyjaśnienia Ministra Finansów, czy też zapisy umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Powyższy problem dotyczy w szczególności podmiotów nieposiadających na terytorium Polski siedziby lub zarządu. Podmioty te podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to jest opodatkowane są wyłącznie ich dochody osiągnięte w Polsce. Istotne staje się więc ustalenie w jakich okolicznościach dochody zagranicznych osób prawnych rzeczywiście są osiągane w Polsce.

Należy podkreślić, że przedstawiona w tym rozdziale argumentacja jest prowadzona w taki sposób, jakby kwestie opodatkowania w wymiarze międzynarodowym regulowane były wyłącznie przepisami wewnętrznymi – sytuacja taka występowałaby wtedy, gdy pomiędzy dwoma państwami nie została zawarta umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Podatkowe traktowanie omówionych niżej kategorii przychodu w przypadku obowiązywania postanowień umowy jest bowiem odmienne, a jednocześnie umowa ma pierwszeństwo przed postanowieniami prawa wewnętrznego, co wynika z zasady wyrażonej w art. 87 i 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>