Przekazanie agio na kapitał zakładowy

Dla ustalenia istnienia obowiązku podatkowego z tytułu przekazania agio na kapitał zakładowy istotne jest dokonanie analizy sformułowania „dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej”. Niejasne jest bowiem, czy użyte tu słowo „dochód” odnosi się do dochodu udziałowca lub akcjonariusza, czy też do dochodu spółki.

Autorzy komentarza podzielają jednak tezę, zgodnie z którą słowo „dochód” w sformułowaniu „dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej” odnosi się do dochodu udziałowca lub akcjonariusza. Tak więc należy uznać, iż ustawodawca wprowadził w art. 10 ust. 1 pkt 4 PDOPrU definicję przedmiotu opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, uznając, iż przedmiotem tym jest równowartość kwot przekazanych na fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. W tym przypadku pierwotne źródło kwot zasilających fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) nie miałoby znaczenia. Dlatego też autorzy niniejszego komentarza uważają, iż stanowisko MF w sprawie opodatkowania agio przekazywanego na kapitał zakładowy, mimo braku racjonalności takiego podejścia, ma uzasadnienie w brzmieniu przepisów art. 10 ust. 1 PDOPrU. Odmienne stanowisko zajął NSA w wyroku z 5.7.2002 r., (I SA/Kr 1625/00, POP 2003/2/45). Sąd stwierdził, iż podwyższenie wartości akcji poprzez przeniesienie kapitału zapasowego do akcyjnego (obecnie zakładowego) powoduje obowiązek podatkowy w podatku u akcjonariuszy (i obowiązek jego zapłaty przez spółkę jako płatnika) będących osobami prawnymi tylko wówczas, gdy kapitał zapasowy przeniesiony do kapitału akcyjnego pochodził z nierozdzielonych w latach poprzednich zysków. Natomiast pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego kapitałem zapasowym pochodzącym z innych źródeł takich jak np. dopłaty z nadwyżki osiągniętej przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej nie rodzi obowiązku podatkowego u akcjonariuszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>